پایان تلخ صعود 5 کوهنورد ایرانی به قله لنین پزشک تیم جان سپرد

Shargh - - ورزش -

شــرق:

باز هم کوهنوردی، باز هم مرگ دلخراشــی دیگر. ســالی نیســت که خبر از صعــود کوهنوردان ایرانــی به ارتفاعات دنیا نباشــد و حادثــه و اتفاقی گریبان آنها را نگیرد. اینبار خبر درگذشــت علیرضا بروجردیکریمــی، خانــواده کوهنــوردی کشــور را عــزادار کرده اســت؛ یکی از اعضای تیــم پنج نفره کوهنوردی شــهر «ورامین» که بهعنوان پزشک، این تیم را برای فتح قله «لنین» در قرقیزستان همراهی کرد. کوهنوردان ورامینی در حالی هفته پیش راهی قرقیزستان شــدند تا قله هفتهزارو ۱34متری لنین )یکــی از مرتفعترین کوههای جهــان( را فتح کنند که با وجود کســب موفقیت در صعــود این قله، در مســیر برگشــت، با ضایعه ناگوار درگذشت علیرضا بروجردیکریمی، مواجه شدند. متأسفانه این پزشک به دلیل کمبود اکسیژن، دچار مشکل میشود و جان خود را از دست میدهد. این حادثه در محلی به نام «آچیکتاش» در منطقه «چانآلای» استان «اوش» و در ارتفاع ششهزارو ۶00 متری رخ داده است. پیکر این کوهنورد فقید از ســوی ســایر کوهنوردان حاضر در منطقه و تیم نجات روســی به بیشکک، پایتخت قرقیزســتان، منتقل شــده تا بعد از مراحل قانونی، به ایران بازگردانده شــود. ابراهیم شــیرکوند، رئیس اداره ورزشوجوانان شهرستان ورامین، دراینباره به رســانهها میگوید: «این تیم هفته قبل از ورامین و با بدرقه مسئولان عازم قله لنین در قرقیزستان شد. در مسیر برگشــت، درحالیکه شرایط هم مساعد بوده، علیرضا بروجردی به دلیل نارســایی اکســیژن فوت میکند. رایزنیهای مســئولان فدراسیون کوهنوردی با ســفارت ایران در قرقیزســتان نیــز در حال انجام اســت تا پیکــر این کوهنــورد به کشــور انتقال داده شود». سالانه در شرایطی بسیاری از کوهنوردان جان خود در صعودهای مختلف از دســت میدهند که بخشی از این سفرهای مرگبار، به دلیل سهلانگاری خود کوهنــوردان در رعایتنکردن اصــول ایمنی و همراهنداشتن تجهیزات مناسب است. موضوعی که محمد میرنوری، دبیر فدراســیون کوهنوردی، هم به آن اشاره میکند: «متأســفانه برخی افراد که دنبال صعــود به کوههای بلند هســتند، صلاحیت این کار را ندارنــد؛ اما اهمیتی به صحبتهای ما نمیدهند. در صحبتی که با ســایر کوهنوردها داشــتیم، عنوان شد کوهنورد فوتشــده حتی برای فتح قله دماوند هم دچار مشــکل میشــده؛ اما او بــرای صعود به کوههای بلند اصرار داشــته است. کوهنوردی با سایر رشتههای ورزشی متفاوت است. تیم کوهنوردی امید کشــورمان هماکنون در قرقیزســتان حضور دارد و وقتی با پزشک این تیم صحبت کردم، او گفت دلیل مرگ علیرضا بروجردی، نداشــتن آمادگی لازم برای کوهنوردی بوده که منجر به ایســت قلبی او شــده اســت».موضوع درخور تأمــل در صحبتهای دبیر فدراســیون کوهنوردی، اینجاست که چطور علیرضا بروجردیکریمــی که بهعنوان پزشــک تیم با چهار کوهنورد دیگر در قرقیزســتان همراه شــده، با وجود نداشتن آمادگی در این صعود حضور داشته است.

اتفاق سؤالبرانگیزتر که او میگوید این کوهنورد مجوز هم نداشــته اســت: «چندی پیــش یک تیم کوهنوردی از شهرســتان ورامین بــرای مجوز برای ســفر به قرقیزســتان به فدراســیون آمدند و ما به بیشــتر اعضای این تیم مجوز ندادیم. مطمئن هستم کســی هم که فوت کرده، مجوز نداشته است؛ اما ما نمیتوانیم از ســفر کوهنوردان به کشــورهای دیگر جلوگیری کنیم. در کوهنوردی هرکســی میتواند به کوه برود و کسی هم نمیتواند جلوی او را بگیرد.»

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.