اجازبياحار دفري یشجوانعاينل، حارینفتقراائیلديددرس راسایزرشدان

Shargh - - ورزش -

حضــور دو مليپــوش ایرانــي در دیــدار مقابل یک تیم اســرائیلي براي آنها مشــکلآفرین شد. در رقابتهــاي مقدماتي لیــگ اروپا، تیــم پانیونیوس یونان، پنجشنبه مقابل مکابي تلآویو به میدان رفت و با شکســت یک بر صفر مقابل حریف اسرائیلي از گردونه این رقابتها حذف شد. مکابي در بازي رفت هم با همین نتیجه پانیونیوس یونان را شکست داده بود. اما نکته مهمتر از نتیجه بازي حضور دو ایراني در ترکیب اصلي پانیونیوس بود. احسان حاجصفي و مسعود شــجاعي، مليپوشان ایراني به طور کامل برابــر حریف اســرائیلي بازي کردنــد و این موضوع حالا براي آنها مسئلهســاز شده است. حضورنیافتن ورزشکاران ایراني مقابل ورزشکاران اسرائیلي، یکي از اصول ورزش ایران اســت اما اینجا مســئله کمي متفاوت بود و آنها مجبور به حضور در میدان شدند. باشــگاه پانیونیــوس یونان در بازي رفــت دو تیم با ســفرنکردن دو بازیکن ایرانياش به ســرزمینهاي اشــغالي موافقت کرد اما پس از شکســت در بازي رفت، با انتشار بیانیهاي اعلام کرد با توجه به شرایط حســاس تیم، شــجاعي و حاجصفي بایــد در بازي برگشــت حضور پیدا کنند. ایــن دو مليپوش هم بر اساس دستور باشگاه، مقابل حریف بازي کردند. هر دو هم با مچبندي به رنگ پرچم ایران در میدان حاضر شــدند. به نظر ميرسد طبق قوانین فوتبال حرفهاي شجاعي و حاجصفي چارهاي غیر از این نداشتند. اما ســاعاتي پس از بازي انتقاد از اقــدام این دو بازیکن شــروع شد. خبرگزاري میزان یکي از منتقدان بود که در این باره نوشت : «سالهاست ورزشکاران ایراني در هر رشته در حمایت از مردم مظلوم فلسطین و البته در راســتاي بهرسمیتنشــناختن رژیم صهیونیستي مقابل ورزشــکاران این رژیم کودککش حضور پیدا نميکنند. حتي شده ورزشکاران کشورمان مدالهاي المپیک، جهاني و آســیایي را از دســت دادهاند اما روي اصولشــان پاي نگذاشــتند و حاضر نشــدند با ورزشــکاران اسرائیلي مبارزه کنند. اما پنجشنبه شب شــجاعي و حاجصفــي کاري تاریخــي و عجیب را انجام دادند و بنا به درخواســت باشگاه پانیونیوس یونان مقابل تیم مکابي اسرائیل به میدان رفتند. حالا سؤال اینجاست که این دو بازیکن بعضا مغرور، چه جوابي براي این شاهکارشــان دارند؟ چرا شجاعي و حاجصفي حاضر شــدند زیر بار این ننگ بروند؟ مگر بازيکردن در لیگ اروپا چه حساســیتي داشــت که این دو بازیکن حاضر شــدند به خاطــر بازي در آن، ایــن کار عجیب را انجام دهند؟ بازي در لیگ اروپا یا تیم پانیونیوس مهمتر است یا مثلا قهرماني جهان و المپیک؟ واکنش فدراســیون فوتبال و وزارت ورزش به این مســئله چیســت؟ آیا پایبندبــودن به اصول نظام مقدس جمهوري اســلامي ایران مهمتر است یــا بازيکردن در یک تیم درجــه 2، در لیگ درجه 3 اروپایي ؟»

وزارت ورزش و فدراسيون بيانيه دادند

مطلــب میــزان و چنــد موضعگیــري مشــابه، فدراسیون فوتبال و وزارت ورزش را مجبور به واکنش کرد. فدراســیون فوتبال ایران ضمــن محکومکردن حضور شجاعي و حاجصفي در این بازي، عنوان کرد آنها مجبور بودند. در بیانیه فدراســیون آمده است: «پیرو مذاکرات متعدد انجامشــده با این بازیکنان و فشــارهاي سنگین وارده از سوي باشگاه یوناني، آنها در دیدار رفت در فلسطین اشغالي حاضر نشده و این مهم را با پذیرش جریمههاي مالي رعایت کردند.

درباره حضور این دو بازیکن در دیدار برگشت که پنجشنبهشب به انجام رســید، ضمن محکومکردن قاطع اتفاق رخ داده، فدراســیون فوتبال جمهوري اســلامي ایران در حال بررســي دقیق و کارشناسي همهجانبــه ماجــرا بوده کــه بدون شــک طي این مســیر ميبایســت پس از گفتوگوي رودررو با این دو بازیکن و لحاظکردن نظرات قبلي فدراســیون به نامبردگان انجام شود.

بدون شک ورزشکاران پرافتخار ایرانزمین همواره نشــان دادهاند که هیچ علاقهاي به رویارویي با رژیم غاصب و اشــغالگر صهیونیســتي، حتي در آوردگاه بــزرگ المپیک و جهاني نداشــته، ندارند و نخواهند داشــت و مرام پهلواني آنان طي سالیان زبانزد بوده و ایــن اتفاق در خارج از کشــور و برنامههاي فوتبال فدراســیون بــوده اســت».مرکز روابــط عمومی و اطلاعرسانی وزارت ورزش و جوانان هم روز گذشته بیانیــهاي مشــابه منتشــر و عنوان کــرد: «در مورد اخیــر هم وزارت ورزش پــس از دریافت اطلاعات و گزارشهاي لازم از فدراســیون فوتبال و سایر منابع در چارچوب اصول و مباني سیاســت خارجي نظام و حفــظ منافع ملــي تصمیمات مقتضــي را اتخاذ خواهد کرد».محمدجواد عباباف مدیرکل حراســت وزارت ورزش و جوانــان نیــز در گفتوگــو با میزان از برخــورد با این دو فوتبالیســت خبر داد: «به هیچ عنــوان این حرکت را تأیید نميکنیم و مســلما طبق مقررات با آن برخورد ميشــود. به احتمال بســیار زیاد شــجاعي و حاجصفي از بازيهــاي آینده تیم ملي محروم ميشــوند؛ ولي بایــد منتظر نظر نهایي مســئولان باشیم».سازمان بسیج ورزشــکاران دیگر نهادی بود که شــدیدا این موضــوع را محکوم کرد. بههرحال آنچه باید درنظر گرفت این اســت که این مورد با حضور پیدا نکردن ورزشــکاران ایراني مقابل ورزشــکاران اســرائیلي کمي متفاوت اســت. در آن موارد یک مسابقه ملي در میان است و دو ورزشکار یا دو تیم با پرچم اســرائیل و ایران حضور دارند، اما اینجا شــجاعي و حاجصفي بهعنــوان بازیکنان تیم پانیونیــوس یونــان مقابل تیم مکابــي تلآویو بازي کردند و طبق قراردادشــان بــا تیم یوناني موظف به انجــام این کار بودند. فدراســیون فوتبــال و وزارت ورزش هم که در حال بررســي ایــن موضوعاند باید به این نکته توجه داشته باشند. در گذشته نیز چنین اتفاقــي رخ داده اســت. مهرداد میناونــد زمانيکه بازیکن تین اشــتروم گراتس اتریش بود، مجبور شد مقابل تیم اسرائیلي بازي کند. بههرحال باشگاههاي اروپایي در بعضــي موارد که به گرفتــن نتیجه نیاز مبرم دارند، با درخواســت بازیکنان ایرانيشان براي بازينکردن با تیمهاي اسرائیلي موافقت نميکنند. در گذشــته وحید هاشــمیان، علیرضا جهانبخش با مســاعدت باشگاههایشان روبهرو شــدند و در چنین دیدارهایي حضور پیدا نکردند. باشــگاه بایرن مونیخ براي اینکه براي هاشــمیان در ســال 2004 مشکلي ایجاد نشود، قبل از بازي این تیم مقابل مکابي، اعلام کرد مهاجم ایرانياش مصدوم اســت. اشکان دژاگه هم زمانيکه عضو تیم زیر 2۱ســالههای آلمان بود، حاضر نشــد مقابل اســرائیل به میدان برود. اما در مورد آخر پانیونیوس امید داشــت که شکست بازي رفت را جبــران کند و به همین دلیــل از دو بازیکن اصلي تیمش خواســت که بازي کنند. این موضوع حالا یک دردســر بزرگ براي احســان حاجصفي و مسعود شجاعي ایجاد کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.