سومی دور از انتظار کشتی آزاد جوانان ایران در جهان

Shargh - - ورزش -

تیم ملــی کشــتی آزاد جوانان ایران با نمایشــی ضعیــف، بدون کســب مدال طــلا به کار خــود در رقابتهــای قهرمانــی جهــان 20۱۷ پایــان داد. این رقابتها چهارشنبه و پنجشنبه گذشته در فنلاند برگزار شــد و در پایان تیم کشــورمان با یک مدال نقره نعیم حسنزاده در وزن ۱20 کیلوگرم و سه مدال برنز یونس امامی، محمد متقینیا و احمد بذری در وزنهای ۶0، ۷4 و 84 کیلوگرم، با کســب 49 امتیاز به مقام ســوم تیمی رسید. آمریکا با ســه مدال طلا، سه نقره و یک برنز )۶8 امتیاز( قهرمان شــد و روسها با چهار طلا، یک نقــره و یک برنــز )۶۷ امتیاز( بــه نایبقهرمانی رسیدند. عنوان سومی کشتی آزاد جوانان ایران در این دوره از مســابقات جهانی در حالــی رقم خورد که از لحــاظ ارزش مدال، یکی از ضعیفترین نتایج این تیم در تاریخ حضورش در این پیکارها به دســت آمد. سه نفر از بهترینهای کشــورمان مقابل آمریکا و روسیه با نتیجه ۱0 بر صفر باختند. چهار فینال از هشــت وزن، بیــن آمریکا و روســیه برگزار شــد. در تنهــا وزنی که فینالیست شدیم )وزن ۱20 کیلوگرم(، روسیه، آمریکا، گرجســتان، اوکراین و آذربایجان که کشــورهایهای صاحبنام کشتی دنیا هســتند، در گروه ایران نبودند. آمریکا در شرایطی قهرمانی جهان را از آن خود کرده که گرایش جوانان آن به ورزش کشــتی در سالهای اخیر رونق زیادی یافته اســت. یکی از دلایل این اتفاق ورود به ورزش MMA (هنرهای ترکیبی رزمی( است، چراکه تبحــر در کشــتی، راه موفقیــت را در ورزش جهانگیر MMA هموار میکند. رســول خادم اگرچه در حضور پنج ســالهاش در فدراســیون کشــتی چه در کســوت سرمربیگری و چه در ســمت ریاست این فدراسیون، تحول عظیمی را در کشتی آزاد بزرگسالان کشــور به وجود آورده، اما کســب نتایج دور از انتظار جوانــان، زنگ خطر را بــرای فدراســیون او به صدا درآورده است. جوانانی که باید بهزودی آینده تیم ملی کشتی آزاد بزرگســالان ایران را بسازند و بیش از این باید برای آنها کار کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.