خطر محرومیت در کمین استقلال و پرسپولیس

Shargh - - ورزش -

تیم فوتبال النصر عربستان به نظر میرسد اولین محروم از حضور در لیگ قهرمانان آســیا خواهد بود و این زنگ خطری برای سرخابیهاســت. به گزارش فــارس، درحالیکه کمتر از یک مــاه به ضربالاجل AFC برای باشگاههای فوتبال بدهکار نمانده است، به نظر میرســد اولین قربانی تســویهنکردن بدهی یک باشگاه عربستانی خواهد بود. AFC پیش از این به تمام باشــگاهها تا تاریخ 3۱ آگوست )9 شهریور( مهلــت داد تا تمام بدهیهای خود را تســویه کنند، در غیــر این صــورت مجوز حضــور در مســابقات لیگ قهرمانــان آســیا 20۱8 را ندارند. این هشــدار کنفدراسیون فوتبال آسیا برای دو باشگاه استقلال و پرســپولیس که بدهیهای زیادی دارند زنگ خطری اســت که نمیتوانند بهراحتی از کنارش رد شــوند. روزنامه «الیوم» عربســتان خبر داد: فرصت کســب مجوز النصر برای حضور در مسابقات لیگ قهرمانان آســیا 20۱8 بســیار کم اســت، زیرا به نظر نمیرسد بدهیهــای زیاد این باشــگاه تا موعد اعلامشــده از ســوی AFC تسویه شــود. النصر برای کسب مجوز حضور در لیگ قهرمانان آســیا بایــد مبلغی نزدیک بــه ۱2۱میلیون ریال عربســتان )بیش از صد میلیارد تومان( پرداخت کند که پرداخت این مبلغ از ســوی باشــگاه دور از انتظار اســت. این در حالی است که باشگاه استقلال و پرسپولیس هم مبالغی میلیاردی بدهکار هســتند و در صورت تسویهنکردن تا تاریخ 9 شــهریور، حضورشــان در لیگ قهرمانان آسیا 20۱8 در هالــهای از ابهام قرار دارد. بنا بر اعلام مدیرعامل استقلال، آبیپوشــان ۷0میلیارد تومان بدهی دارند. همچنین برخی کارشناسان میزان بدهی پرسپولیس را بیش از صد میلیارد تومان ارزیابی میکنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.