اولین طلای ایران در رقابتهای دوومیدانی معلولان جوانان جهان

Shargh - - ورزش -

محمدحســن میرزایــی در پرتاب دیســک کلاس F57/58در رقابتهــای جهانــی دوومیدانی جوانان معلول صاحب مدال طلا شــد. به گزارش ایســنا، در رقابتهــای دوومیدانــی معلولان که در رده ســنی جوانان در نوتویل ســوئیس در حال برگزاری اســت، محمدحســن میرزایی در رقابتهای پرتاب دیســک کلاس F52/57 با ثبت رکورد 25مترو 9۷ ســانتیمتر به مدال طلا دســت یافت. همچنیــن در همین ماده مهدی قادری با رکورد ۱۶مترو هشــت سانتیمتر دوم شــد. در رقابتهای بخش بانوان نیــز زینب گودرزی در ماده پرتاب دیســک کلاس ‪F 5۷‬رکورد ۱۷مترو ۱9 سانتیمتر را به ثبت رســاند. او تنها پرتابگر حاضر در این ماده و کلاس بود. در ادامه این رقابتها همچنین عارف بهاروند در ماده پرتاب وزنه کلاس ‪F 3۶‬ با رکورد ۱۱مترو یک سانتیمتر موفق به کسب مدال نقره شد. اشکان چراغی دیگر دوومیدانیکار معلول کشورمان در پرتــاب وزنه کلاس ‪F 35‬با رکورد هشــتمترو ۶5 سانتیمتر موفق به کسب مدال برنز شد. این رقابتها با حضور 2۷5 ورزشکار از 4۱ کشور جهان از ۱2 مرداد آغاز شده و تا 25 مرداد ادامه دارد. کاروان ایران با 20 ورزشکار معلول و چهار ورزشکار نابینا و کمبینا در این رقابتها شرکت کرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.