اعلام فهرست نامزدهای بهترینهای لیگ قهرمانان

Shargh - - ورزش -

یوفا، نامزدهــای بهترینهای فصل گذشــته لیگ قهرمانــان و لیــگ اروپــا را معرفی کرد. بــه گزارش ایسنا، یوفا ظهر روز گذشته نامزدهای بهترین بازیکنان فصل20۱۶ - 20۱۷ لیگ قهرمانان اروپا را اعلام کرد که سهم رئالمادرید )قهرمان این رقابتها( با ۱2 بازیکن بیش از همه است. در بخش دروازهبانها جانلوییجی بوفون )یوونتوس(، مانوئــل نویر )بایرنمونیخ( و یان اوبلاک )اتلتیکومادرید( حضور دارند. نامزدهای خط دفاع لئونــاردو بونوچی )یوونتــوس- اکنون میلان(، مارسلو )رئالمادرید( و سرخیو راموس )رئالمادرید( هســتند. کاســیمرو )رئالمادریــد(، تونــی کــروس )رئالمادرید( و لوکا مودریچ )رئالمادرید( بهترینهای خط میانی معرفی شــدند و پائولو دیبالا )یوونتوس(، لیونــل مســی )بارســلونا( و کریســتیانو رونالــدو )رئالمادرید( نامشان در بهترینهای خط حمله دیده میشود. یوفا همچنین سه نامزد بهترین بازیکن لیگ اروپا را اعلام کرد که هر ســه به منچستریونایتد تعلق دارند. زلاتان ایبراهیموویچ، هنریک میخیتاریان و پول پوگبا نامزدهای این فهرست هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.