شکست تیم والیبال ایران برابر بلغارستان

Shargh - - ورزش -

تیم ملی والیبال ایران در دومین مسابقه تدارکاتی و دوســتانه خود در اردوی برونمرزی ترکیه، مغلوب بلغارستان شــد. به گزارش سایت فدراسیون والیبال، مرحله نهایی مسابقات والیبال انتخابی مردان جهان در گروه A قاره آسیا به میزبانی ایران و در شهر اردبیل از ۱9 تــا 23 مرداد بــا حضور تیمهای ایــران، چین، کرهجنوبی، قطر و قزاقســتان برگزار میشــود که دو تیم برتر، ســهمیه حضور در رقابتهای جهانی سال 20۱8 را به دســت میآورند. تیم ملــی والیبال ایران بــرای حضور موفق در این رقابتها، از روز سهشــنبه اردوی برونمرزی خود را در شهر استانبول ترکیه آغاز کرده اســت. ملیپوشان والیبال ایران، عصر پنجشنبه در دومیــن دیدار تدارکاتی خود بــه مصاف تیم ملی بلغارســتان رفتنــد و 3 بر 2 مغلوب این تیم شــدند. ملیپوشان ایران در ســتهای اول و سوم، 25 بر 20 و 25 بر 2۱ به پیروزی رســیدند؛ اما در ستهای دوم، چهارم و پنجم به ترتیب با امتیازهای 25 بر ‪25 ۱8،‬ بر 23 و ۱5 بر 8 نتیجه را به بلغارها واگذار کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.