حذف اوستنده با رضاییان از لیگ اروپا

Shargh - - ورزش -

اوســتنده بلژیک که در ترکیب اصلــی از بازیکن ایرانــی خود بهــره میبــرد، نتوانســت در پلیآف لیگ اروپا مارســی فرانسه را شکســت دهد و از این رقابتها حذف شــد. بــه گزارش ایســنا، دیدارهای برگشــت پلیآف لیگ اروپا، پنجشنبهشــب در نقاط مختلف قاره ســبز برگزار شــد که در مهمترین بازی، اوســتنده برابر مارســی قرار گرفت. میزبان برابر تیم فرانسوی بدون گل متوقف شد؛ اما به علت شکست 4 بر 2 در بازی رفت، از این رقابتها کنار رفت. رامین رضاییان در ترکیب اصلی حضور داشــت و در شروع نیمه دوم، تعویض شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.