حسین کیهانی امروز مسابقه میدهد

Shargh - - ورزش -

حســین کیهانی، قهرمان دو استقامت آسیا، امروز ظهر در نخســتین تجربه حضور خــود در رقابتهای دوومیدانــی قهرمانــی جهــان، به مصــاف رقبایش میرود. دونده دوی 3هزار متــر با مانع ایران، چندی پیــش بــا ثبــت زمــان هشــتدقیقهو43ثانیهو 82 صدمثانیه، در مسابقات 20۱۷ آسیا قهرمان شد و جواز حضور در این رویداد بزرگ جهانی را کسب کرد. رکورد ملی این ماده، هشتدقیقهو33ثانیهو 89 صدمثانیه متعلق به حمید سجادی، دونده پیشکسوت و اسبق کشور است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.