عذرخواهی مسلمان و خلیلزاده از تراکتوریها

Shargh - - ورزش -

مدافع و هافبک پرســپولیس به دلیل خوشحالی تحریکآمیز منشا از هواداران تراکتورسازی عذرخواهی کردنــد. به گزارش ایســنا، پس از بهثمررســیدن گل نخست پرســپولیس به تراکتورســازی در دقیقه ۱5، هواداران تراکتورسازی با شــعار «عیبی یوخ» به تیم خود انگیــزه دادند. همچنین شــجاع خلیــلزاده و محسن مســلمان، از هواداران تراکتورسازی به دلیل خوشــحالی گلزن پرسپولیسیها که مقابل هواداران دوآتیشــه تراکتوســازی بــه خوشــحالی پرداخت، عذرخواهی کردند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.