سهم آن 24 میلیون نفر

Shargh - - سیاست -

او همچنیــن دربــاره اینکــه خبرهایــي به گوش ميرسد، مبني بر اینکه احتمال دارد واعظي در کابینه آینده جایگزین نهاوندیان شــود نیز گفتــه «امیدوارم واعظي مدیر دفتر آینده رئیسجمهوري نباشد، چون خوب نیست رئیسجمهوري که با این رقابت فشرده و 24 میلیون رأي انتخاب شده، حالا با برخي بيدقتيها گرفتار برخي حاشیهسازيها شود».

چک سفيدامضا ندادهايم

فاطمه سلحشــوري بــه حضور مؤثــر و حمایت نمایندگان اصلاحطلب در هنگامه برگزاري انتخابات ریاستجمهوري اخیر اشــاره داشته و ميگوید «زنان و مردان اصلاحطلب مجلس بي هیچ چشمداشــتي در بازه زماني کوتاه سخنرانيهاي فراواني در حمایت از روحاني داشــتند و حالا نیز همســو با دولت همراه خواهند بود، اما اینکه خبرهاي عجیبي از مونوپلشدن برخــي افراد در حلقه مشــاوران روحانــي به گوش ميرســد، اتفــاق جالبي نیســت». بهرام پارســایي، ســخنگوي فراکسیون امید نیز در همین زمینه به ایلنا خبــر داده «براي کابینه دوازدهــم با هر ترکیبي چک ســفیدامضا ندادهایم. فراکســیون در حمایت از آقاي روحاني فراتر از انتظار ظاهر شد و در واقع این حمایت بهمثابه چک ســفیدامضاي جریــان اصلاحطلبي به آقاي روحاني بود. اکنون هم در صورت معرفي کابینه کارآمد و قوي از ســوي ایشان، مانند انتخابات تمامقد حامي ایشــان خواهیم بود، اما براي کابینه آینده با هر ترکیبي چک سفید امضا ندادهایم .»

اعلام فهرست کابينه به احتمال زياد، امروز

نمایندگان فراکســیون امید دیروز میهمان رئیس دولت اصلاحــات بودند. برخي از آنها گلهمند از نگاه تبعیضآمیــز کابینه آینده روحاني به زنان هســتند و برخــي دیگر گلهمند از نگاه دولــت آینده به انتصاب قومیتهاي مختلف. با این حال، سخن رئیس دولت اصلاحات تلاش حداکثري بــراي وفاق و همراهي با دولت آینده حسن روحاني است. دولتي که بر اساس اخبار این روزها نه در آن خبري از وزیر زن هست و نه وزیر سنيمذهب. پیگیريهاي «شرق» نشان از آن دارد که حســن روحاني امروز نام و نشان وزراي پیشنهادي کابینــهاش را تقدیم مجلس خواهــد کرد. البته او به طور قانوني از روز تحلیــف دو هفته فرصت دارد که اسامي وزراي پیشنهادي را به مجلس شوراي اسلامي تقدیم کند. غلامرضا کاتب، عضو هیئترئیسه مجلس به جماران گفته که حســن روحاني امروز فهرســت کابینه را اعلام خواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.