نامه دوم به حسن

Shargh - - سیاست -

حسنآقاي روحاني سلام نامه قبلي را چهار ســال پیش همینموقعها توي همین روزنامه «شرق» برات نوشتم. خلاصه خواستم بهــت بگویم ما کــه تــوي مملکت هســتیم و توي روزنامههاي مملکت کار ميکنیم و مينویســیم و دم انتخابــات هي به مردم ميگوییم بــا هزارتا اماواگر باز هم بیایید سر صندوق رأي و رأي بدهید، از شش جهت مورد هجمه قرار ميگیریم: 1- از بیرون حمله ميکنند که اصلا چرا توي مملکتیم؟ حتما دستمان با بالا توي یک کاسه است. 2- از داخل هم حمله ميکنند که حتما دستنشانده خارج هستیم و داریم آب به آسیاب دشمن ميریزیم! ۳- به دلیل روزنامهنــگاري هم به ما حمله ميکنند، چون ميگویند روزنامهها راستش را نمينویسند. 4- به دلیل نوشــتن هم فحش ميخوریم، چون وقتي مــردم کتاب نخرند و نخوانند و از آنطرف کســي هم روزنامــه نخرد و بخواند و همه کلهشــان توي تلگرام باشــد، خب ما هشتمان ميشــود گرو نُهمان و فحش را ميخوریم که ميگویند آخه نوشــتن هم شــد کار؟ نميشد تو هم بري اختلاسي، چیزي بکني؟ ۵- دم انتخابات هم ميگویند شــما نانتان توي همین اســت که مردم رأي بدهند. حالا ما ميپرســیم مگر با ما رأیي حســاب ميکنند؟ یعنــي الان 42 میلیون نفر آمدند رأي دادند، رأیي یک تومان هم حســابي کني، به روزنامهنگارها نفري 42 میلیون دادند؟ والا. ۶- بعد هم ميگویند چرا هردفعه از روحاني حمایت کردید؟ حتما املاک نجومي گرفتید. بعد ما ميگوییم نه بهخدا. املاک را که شــهرداري ميدهد. بعد ميگویند حتمــا حقوق نجومــي گرفتید. بعد مــا ميگوییم نه بهخدا. مگر ما....؟ کــه ميگویند وقتي گرفتند و وثیقه ۵0 میلیاردي گذاشتید معلوم ميشود.

ما مــرغ عزا و عروســي. ما روزنامهنگار. ما اصلا مــداد. آندفعه گفتیم دفعه اول اســت و خیلي کاري به کارت نداشــتیم. ایندفعه ولي مثل آندفعه نیستها. بيزحمت از کنار برو. به بچهها هم بگو تند نرونــد. کابینه را هم مثــل کابینت نچین! بيزحمت وزیر ميخواهي معرفي کني درشتهاش را ســوا کن. بعد هم زن و مرد نکن. خوب نیســت. مردم فکر ميکنند قالیباف شهردار شدهها بین جامعه فاصله ایجاد نکن. انجمن صنفــي روزنامهنگاران هم که هوا شــد، شما هواش را داشته باش. روزنامهنگاران داشتند ميگفتنــد این حســن کارش که با آدم تمام ميشــود قولوقرارهاش یادش ميرود. خوبیت ندارد این حرفها را پشت شما بزنند. خلاصه که مراقب خودت باش.

خلاصــه آقاي روحانــي: قربانت پوريا، مرغ عزا و عروسي )عالمي سابق(

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.