س حلویفگحنسند دیرب عبدازهظهاررمروزسبرتگزاارنشود

Shargh - - سياست -

111 سال بعد از امضای فرمان مشروطه، حسن روحانــی رياســت دوازدهمين دولــت جمهوری اســلامی را بهطور رســمی برعهده میگيرد. عصر امروز، ســاختمان هرمی بهارســتان شاهد مراسم بهجــاآوردن ســوگند دوازدهمين رئيــس دولت جمهوری اســلامی ايران است. حســن روحانی با 24 ميليون رأی، صبح پنجشــنبه حكم تنفيذش را با امضای مقــام معظم رهبری گرفت تا به فاصله يکروز بعد در صحــن مجلس و مقابل نمايندگان مردم به انجام وظايفش در پست رياستجمهوری سوگند بخورد. او براساس اصل 121 قانون اساسی ســوگند ياد میكند كه همه اســتعداد و صلاحيت خويش را در راه ايفای مســئوليتهايی كه برعهده گرفته اســت، به كار گيرد و در پايان سوگندنامه را امضا میكند. بر مبنای قانون، در اين مراسم، رئيس ديوانعالی كشــور، اعضای شــورای نگهبان قانون اساســی و رئيس قوه قضائيه بايد حضور داشــته باشــند. اگرچه بهطور عرفی در اين مراســم افراد ديگری نيز حضور دارند كه بخشی از آنها ميهمانان داخلی و بخشــی ميهمانان خارجی هستند. البته اين تحليف رياســتجمهوری يک غايب بزرگ هم دارد كه آن آيتالله اكبر هاشمیرفسنجانی، رئيس سابق مجمع تشــخيص مصلحت نظام، است كه دیماه 95، دار فانی را وداع گفت، اگرچه او يکبار ديگر؛ يعنی در مراســم تحليف رئيس دولت دهم در مرداد 88 حضور نيافته بود؛ اما برخی شنيدهها حاكی اســت كــه رئيس دولــت نهــم و دهم نيز باوجود حضور در مراســم تنفيذ، در مراسم امروز حضور نخواهد داشت. هاشمزايی، نماينده تهران، گفته كه محمود احمدینژاد به اين مراسم دعوت نشده است.

درحالیكــه ميزبان مراســم تحليــف، مجلس اســت، رئيس قوه مقننه نيز رياســت اين مراسم را برعهــده دارد. بهطور ســنتی پس از پخش ســرود ملی، رئيس قوه قضائيــه همراه رئيسجمهوری در جايگاه قرار میگيرند و رئيسجمهوری ســوگند ياد میكند. آيــتالله صادق آملیلاريجانــي امروز كنار حســن روحانی و در يک قاب قــرار میگيرد. پس از ادای ســوگند، رئيسجمهــور قســمنامه را امضا و فعاليتهای دوره چهارســاله خــود را آغاز میكند. رئيــس مجلــس و رئيسجمهوری هــر دو در اين مراسم سخنرانی میكنند.

درحالیكه سال 92، حسن روحانی برای اولينبار فهرســت كابينه خــود را در روز تحليــف به رئيس مجلس تحويــل داد، برخی گمانههــا حاكی از اين اســت كه امســال احتمال ايــن كار كم اســت؛ زيرا قانــون نيز بــه او دو هفته فرصت داده تا فهرســت وزرای پيشــنهادی خود را برای گرفتن رأیاعتماد، به مجلس ارائه كند.

131 میهمان خارجی

در شــنبهای كــه تهران بــه مناســبت برگزاری تحليف تعطيل شده و شــكلی نيمهامنيتی به خود گرفته، مراســم تحليف شــاهد ميهمانان پرشــمار خارجی است كه از عصر پنجشنبه كمكم وارد تهران شــدهاند. گفته شده 1۳1 شــخصيت از 85 كشور و هشت ســازمان بينالمللی برای شركت در تحليف دوازدهمين دوره رياستجمهوری حاضر میشوند. چهارســال پيش مراسم تحليف با حضور 55 هيئت خارجی از 47 كشــور برگزار شــده بود كه 11 هيئت آن در ســطح سران و بقيه از وزرا يا رؤسای مجالس بودند.

شايد اين حضور پرشــمار را میتوان نزديکترين نتيجه برجــام و ديپلماســی فعال دولــت يازدهم دانست. اغلب هيئتهايی كه در اين مراسم حضور پيدا میكنند برنامه ملاقــات با مقام معظم رهبری، رئيسجمهوری و رئيس مجلــس و وزير خارجه را دارند كــه اغلب اين ديدارها از عصر ديروز )جمعه( آغاز شده است.

معاون آســيا و اقيانوسيه وزارت امور خارجه كه رياست ســتاد مراسم تحليف را برعهده دارد، در اين مورد توضيح داده كه «ليست ملاقاتهايی را كه آنها از مقــام معظم رهبری خواســتند منتقل كرديم و با رئيسجمهور هم بيــش از 15 ملاقات برنامهريزی، زمانبندی و نهايی شــده اســت و ملاقات با رئيس مجلس شــورای اســلامی هم از جمعه آغاز شــده كه حــدود ۳0 ملاقات شــامل 18 رئيس مجلس و برخی ديگر از شــخصيتها در سطح رئيسجمهور و نخستوزير اســت». وزرايی هم با همتايان ايرانی خود درباره مسائل دوجانبه ملاقات خواهند كرد.

محدوديتهــای ترافيكی شــنبه، حوالی عصر از بهارســتان به منطقه ســالن اجلاس سران ولنجک منتقل میشــود. ميهمانان تحليف عصر در ضيافت رسمی شام حضور پيدا میكنند.

اروپاییهای پرشمار

اروپايیهــا در مراســم تحليــف امســال حضور پرشــماری دارنــد. معاون وزيــر خارجه آمــار آنها را ۳0 شــخصيت از 2۳ كشــور اروپايی اعلام كرده و آن را بیسابقه خوانده اســت. «رئيس مجلس اسپانيا و خانــم موگرينی و در ردههای ديگــر، وزير و قائممقام وزير خارجه و فرســتاده ويژه در اين مراســم شــركت میكننــد». لرد لامونت، فرســتاده ويژه نخســتوزير انگليس، در اين مراســم اســت كه در دولت يازدهم رابطــه بيــن تهران و لنــدن از وضعيــت قطع خارج شــد. اروپايیها در حالی با اين تعداد و سمت در اين مراســم حاضر میشوند كه يكی از اهداف ديپلماسی دولت يازدهم، بازگردانــدن تعامل مثبت با اروپايیها بود. دســتيابی بــه برجام اين هدف را تســهيل كرد و هيئتهای مختلف اقتصادی و سياسي تلاش كردند تا

به ايران سفر كرده و روابط تجاری با ايران برقرار كنند.

سال 92 تمايل رئيسجمهوری منتخب به دعوت از جک اســتراو، وزير امــور خارجه پيشــين بريتانيا موجب شد كه روحالله حسينيان كه آنزمان نماينده تهران بــود تهديد كند او را بــا گوجهفرنگی خواهد زد. اما سرانجام جک اســتراو در اين مراسم حضور پيدا نكــرد و بعدها به ايران آمد؛ بدون اينكه ســفر او حاشــيهاي داشته باشد. در تحليف امسال رؤسای جمهوری ارمنستان، كرهشمالی، مولداوی، زيمبابوه، لسوتو و افغانستان شركت میكنند.

همسایگان میهمان

از بين همسايگان و كشورهای منطقه نمايندگان كشــورهايی كه با آنها در شرايط قطع رابطه هستيم، حضور ندارند. عربســتان، بحرين و مصر از اين دست هســتند. ســال 92، وزير مشــاور در امــور خارجی عربستان در مراسم تحليف حضور داشت.

از تركيه وزير اقتصاد اين كشور و رئيس كميسيون مشــترک همكاریهای تجاری تركيه با ايران در اين مراسم شركت میكنند. اشرف غنی، رئيسجمهوری افغانســتان برای حضــور در اين مراســم به تهران آمده اســت. ســال 92 حامد كرزی در اين مراســم حضور پيدا كرده بود كه اكنون جايش را به اشــرف غنی داده اســت. اما ميهمان پاكســتانی تحليف در ســال 92، آصف علی زرداری رئيسجمهوری وقت بود. اكنون اما پاكســتان بار ديگر تشــتت سياسی را تجربــه میكند كه موجب كنارهگيری نوازشــريف از ســمت نخســتوزير شده اســت. از رئيس مجلس ســنای پاكستان برای شــركت در اين مراسم، دعوت شده اســت. حيدرالعبادی، نخستوزير عراق اما در گفتوگوی تلفنی با علــی لاريجانی رئيس مجلس شــورای اســلامی از عدم حضور در مراسم تحليف عذرخواهی كــرده اســت. او گفته فــواد معصوم، رئيسجمهــور عراق بهعنوان نماينــده عراق در اين مراســم شــركت خواهد كرد. از روســيه قرار است «ديميتری راگوزين»، معاون نخســتوزير روسيه در اين مراسم حضور پيدا كند.

وزيــر كار و امــور بازنشســتگی كرواســی، دمبا فاديــگا معاون رئيــس مجلس گينه، انــور محمد، نماينده ويژه رئيسجمهوری ســورينام )كوچکترين و كمجمعيتترين كشــور آمريكای جنوبی(، صفت سوفتيچ نايبرئيس پارلمان اقوام بوسنیوهرزگوين به نمايندگی از شــورای رياستجمهوری اين كشور، سيلوستر بوش و ايشتوان ياكوب معاونان وزير خارجه و رئيس مجلس مجارســتان، احمد جبرئيل مسئول جبهه شــعبيه قياده العامه )فرمانده كل(، ابواحمد فواد از جبهه شعبيه و ابونضال از مسئولان گروههای فلسطين، كانر اورايلی، معاون رئيسجمهور ايرلند و يحيی عمر، معاون رئيس مجلس كشور نيجر، شيخ نعيم قاسم معاون دبيركل حزبالله لبنان و رمضان عبدالله دبيركل جهاد اســلامی فلســطين، تان سری پانديكار موليا، وزير امور خارجه مالزی، ژوزه فوتسكا ســيلوا، رئيس گروه دوستی كشــور پرتغال و حسن شــريف معاون رئيــس مجلس ســيرالئون، ريچارد بيكن رئيس گروه دوســتی انگليس و رابرت موگابه رئيسجمهور زيمبابوه از جمله ميهمانانی هســتند كه عصر پنجشنبه وارد تهران شدند. تان سری موليا رئيــس مجلس مالزی، چانگ ســی كيــون، رئيس مجلس ملی كرهجنوبی، ژان ماكس راكوتوماموجی رئيس مجلس ماداگاسكار و انگُل انهل نايبرئيس دوم مجلس كامبوج نيز جزء ميهمانان ديگر تحليف هستند كه اغلب از فرودگاه امام خمينی وارد تهران شدند.

لستی سوم، پادشــاه لســوتو، لحاجی بادوميا معاون اول رئيسجمهوری غنا، ربينيو بودلو وزير خارجه سائوتومه و ايسكا سيديبه رئيس مجلس مالی از جمله ديگر ميهمانان هستند. عزت رشق،

صالــح عاروری، زاهــر جبارين و اســامه حمدان هياتــی از جنبــش مقاومت اســلامی فلســطين حمــاس از ديگــر ميهمانانی هســتند كــه از روز جمعه برای حضور در مراســم تحليف وارد خاک جمهوری اسلامی ايران شدهاند. همچنين عبدالله سامبی رئيسجمهور سابق كومور، زبير علی مولد رئيس مجلس زنگبار از ديگر ميهمانان اين مراسم هســتند. كيم يونگ نام رئيس كنگــره ملی خلق كرهشــمالی و مرد شــماره دو اين كشور از طريق روســيه به ايران ســفر كرده، بارناباس سيبوســيو دلامينی، نخستوزير پادشاهی سوازيلند، موسس علی، معاون نخستوزير اوگاندا، «ژان ماكس راكو تو ماموجی»، رئيس مجلس ماداگاســكار، «جاب ايندوگايی» رئيس مجلس ملی جمهوری متحده تانزانيــا و هيئــت ديپلماتيک جمهــوری ناميبيا، ميهمانانی محسوب میشــوند كه پنجشنبه وارد تهران شدهاند. همچنين آلبرتو اورتگا نماينده ويژه پاپ فرانسيس - اسقف رم و رهبر كليسای جهانی كاتوليــک و آدريــوس بروزگا، نماينــده جمهوری ليتوانی، نيز از ديگر ميهمانان روز پنجشــنبهاند كه به منظور شركت در مراســم تحليف دوازدهمين دوره رياســتجمهوری وارد تهران شــدند. سرژ سركيســيان، رئيسجمهــوری ارمنســتان هــم بهمنظور شركت در مراسم تحليف همتای ايرانی خود به تهران سفر كرده است.

مدالآوران در تحلیف

مراســم تحليف بــه عرف هميشــگی ميهمانان ورزشــی هم دارد. اگرچه ســهميه ورزشــكاران 20 نفــر بوده امــا به دليــل تراكم ميهمانــان خارجی، ســهميه ورزشــیها به 10 نفر كاهش يافته اســت. اميــر قلعهنوعــی، علی دايی و علــی پروين مربيان و پيشكســوتان فوتبال ايران، حســن يزدانی، كميل قاسمی، كيانوش رستمی و بهداد سليمی قهرمانان المپيک در رشــتههای كشــتی و وزنهبرداری، علی مرادی رئيس فدراسيون وزنهبرداري، كيميا عليزاده نخســتين بانوی مدالآور المپيک تاريخ ورزش زنان ايران در المپيک ريو در اين مراسم حضور دارند.

حفاظت کامل تحلیف

جانشــين فرمانده قرارگاه ثارالله سپاه پاسداران گفته كــه همه ميهمانــان خارجی اين مراســم از بدو ورود تا خروج از كشــور تحــت حفاظت كامل قرار دارند. ســردار اســماعيل كوثری در گفتوگو با ايســنا با اشــاره به اتخاذ تدابير امنيتی در تهران جهــت برگــزاری مراســم تحليــف رئيسجمهور منتخب اظهار كرد: با توجه به اينكه در روز تحليف رئيسجمهــوری تقريبا بهجز مقــام معظم رهبری همــه مســئولان كشــوری و لشــكری و همچنين هيئتهای عالیرتبه خارجــی در يک نقطه به نام مجلس حضور دارند، بايــد حفاظت از اين منطقه و ســطح شــهر به بهترين نحو انجام تا مراســم با آرامش كامل برگزار شــود. او با اشاره به همكاری نيروهای مختلف نظامی، انتظامی و اطلاعاتی برای تأمين امنيت پايتخت در روز برگزاری مراسم تحليف گفت: جهت تأمين امنيت مراسم روز تحليف سپاه، نيروی انتظامی، ســربازان گمنان امام زمان)عج( و همچنين نيروی ارتش همكاری میكنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.