نتانیاهو در گرداب فساد مالی

Shargh - - جهان -

بنيامين نتانياهو بهخاطــر اتهاماتی مبنی بر رشــوهخواری و فساد مالی زير فشار است. دادگستری اسرائيل تحقيقاتی را از نزديکان نخســتوزير شروع کرده و رســانههای جمعی به افشاگری درباره او دســت زدهاند. به گزارش دويچهوله، روز پنجشنبه دادگاهی در اسرائيل اعلام کرد که از چند ماه پيــش دو تحقيق جداگانه درباره اقدامات مالی نخستوزير در جريان است که احتمال میرود به اعلام جرم عليه او منجر شــود. طبق يک پرونده او در ســالهای طولانی از دوســتان بازرگان خود هدايای زيــادی مانند ســيگارهای گرانقيمت دريافت کرده اســت. مطابق پروندهای ديگر نتانياهو با يک ناشــر بانفوذ قرارومدارهای غيرشفاف گذاشته است. اين ناشــر متعهد شده در نشريات خود تصوير مثبتــی از اقدامات دولت منتشــر کنــد و در عوض نتانياهو قول داده که يک روزنامه رقيب ناشر يادشده را زير فشــار بگذارد. درهمينحال، پليس اسرائيل به مــدت دو ســاعت از همســر نتانياهو، نخســتوزير اين رژيم به ظن استفاده از امــوال عمومی برای امور شــخصی بازجويی کرد. طبق سندی که به تازگی منتشــر شــده، مقامات قضائی اکنون مدتی اســت از يکی از مشاوران پيشين نخستوزير سرگرم تحقيق هستند. اين امکان وجود دارد که آری هاروف، از مشاوران اصلی نتانياهو، برای شهادت به دادگاه احضار شود. هاروف در کابينه نتانياهو مسئول امور مالی و دريافت اعانات بود و اين امر را به شکل محرمانه انجام میداد. يکی از مشــاوران پيشين نخستوزير دراينباره گفته است چنانچه آری هاروف زبان باز کند، ولوله سياسی به پا خواهد شد. اما يکی از سخنگويان نتانياهو میگويد در اســناد هيچچيز تازهای نيست و تمام آن تهمتهای واهی و بیپايه اســت. طبق قوانين اســرائيل، صدور کيفرخواست عليه نتانياهو او را مجبور به کنارهگيری نخواهد کرد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.