پوتین همچنان در قدرت

Shargh - - جهان -

ولاديميــر پوتيــن، رئيسجمهــور روســيه، گفت: بــه کانديداتــوری برای رياســتجمهوری در انتخابــات بعدی «فکر میکنم». به گزارش ايسنا، بهنقل از خبرگــزاری اســپوتنيک، پوتيــن روز گذشــته در يک نشســت درباره مسئله آتشســوزیهای جنگلــی در يکــی از مناطق روســيه با پرسش يکی از شــهروندان روسی روبهرو شــد که خطاب به او پرسيد: ما از شما تقاضا داريم برای انتخابات رياستجمهوری بعدی کانديدا شــويد. پوتين در پاسخ به او گفت: باشــد من درباره آن فکر خواهم کرد از شــما متشکرم. اوايل ماه ژوئن ديميتری پســکوف، ســخنگوی کرمليــن، گفت: اين مســئله )کانديداتوری پوتين برای رياستجمهوری( در دســتور کار کرملين قرار ندارد. پوتين چندی پيش در مصاحبه با اليور استون، کارگردان آمريکايی که ماه ژوئن پخش شــد از اظهارنظر درباره کانديداتوریاش بــرای رياســتجمهوری در انتخابــات ســال 201۸ خودداری کرد. پيش از اين استانيســلاو بلکوســکی، تحليلگر مســائل سياسی روســيه، در مصاحبــه با يــک روزنامه فرانسوی گفته بود دليلی ندارد که پوتين اين کار را نکند. مگــر اينکه توانايیهای جســمیاش به او اجــازه چنين کاری را ندهد. دراينباره، شــايعات زيادی وجود دارد. هرچند چيزی رسما اعلام و تأييد نشده، میگويند او مشکلات جســمی وخيمی دارد. در ماههای آينده بــا توجه به ميزان و ســطح فعاليتهــای او در اين مورد بهتر میشــود قضاوت کرد. او درباره جانشينان احتمالــی پوتين نيز گفته بود به نظرم دو گزينه وجود دارد؛ نخســتوزير فعلی ديميتری مدودف يا آلکسی ديومين، معــاون وزير دفاع و فرمانــدار منطقه تولا. ديومين محافظ سابق پوتين و بسيار نزديک به اوست که در اين ســالها ترقی زيادی کرده است. در جريان انقلاب «يوروميدان» او بود که رئيسجمهور ســابق اوکراين ويکتور يانوکوويچ را به روسيه آورد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.