آگهي تملك اراضي

Shargh - - حوادث -

شــرکت ملي مناطــق نفتخیز جنــوب قصد دارد در اجــراي تکالیف قانــون خود مطابــق کروکي پیوســت اراضي واقع در پــلاك ٢٩ فرعي از ٩٢۶ اصلي بخش 7 اهواز موســوم به لذه به مساحت 434٢57 مترمربــع را جهــت احداث تأسیســات نفتي تملاك نماید. لذا در اجراي تبصره دو ماده 4 قانون نحوه خرید و تملك اراضي و املاك مصوب ١١/١7/١358 به موجب این آگهي از مالکین محل مذکــور دعوت به عمل ميآورد ظــرف یك ماه ار تاریخ انتشــار آگهي با در دســت داشــتن اســناد مالکیت به اداره امور اراضي- امور حقوقي شرکت ملي نفــت مناطق نفتخیز جنــوب واقع در اهواز، کوي فدائیان اسلام خیابان پارك 4 مراجعه نمایند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.