اجراي ضحاک در تالار وزارت کشور

Shargh - - هنر -

چهارمین شب کنسرت «آواز پارسی» شهرام و حافظ ناظری، شب گذشته در تالار وزارت کشور برگزار شد. در این کنسرت، پدرام فریوسفی نوازنده ویلن، امین غفاری نوازنده ویولا، بابک غســالی نوازنده بربط، شیوا سروش همخوانِ ســوپرانو، مهگل صفدری همخوانِ متسوســوپرانو، الهه حیدری همخوانِ متسوســوپرانو، فرهاد صفری نوازنده پرکاشــن، شــهریار نظری نوازنده پرکاشــن و محمدرضا جبار نوازنده کنترباس، شهرام و حافظ ناظــری را همراهی کردند. این کنســرت روایت ناظریها از شاهنامه حکیم توس فردوسی بود که البته در میانه این روایت، بخشی از پروژه «ناگفته» هم برای مخاطبان اجرا شد.

آغازگر کنســرت، حافظ ناظری بــود که همراه گروه ارکســتر، قطعه «به نام خداوند جان و خرد/ کزین برتر اندیشــه بر نگذرد» را اجرا کرد و در ادامه، قطعه «چو ایران نباشد تن من مباد/ بدین بوموبر زنده یک تن مباد» را خوانــد. بعد از اجرای حافظ ناظری، شــهرام ناظری اینبار با تشــویق حاضران به ســالن آمد و در ادامه با همراهــی یک نوازنــده ضرب زورخانــهای و همچنین سهتار پســرش حافظ، بداههخوانی آواز پارسی را آغاز کــرد. ناظری قبل از شــروع این بخش گفــت: از آنجا که این پــروژه شــاهنامهخوانی اســت، ترجیح دادیم یک بخش را به صورت نقالی اجــرا کنیم. البته از نظر گفتمان باید یک نقال باشــد؛ امــا از لحاظ لحن و بیان کار خود من اســت. ناظری پدر بعــد از اجرای بخش نقالی، درباره داستان فریدون و ضحاک گفت: «داستان ضحــاک درواقع نبرد میان نور و ظلمت اســت. حکیم توس، شاهنامه را با این نگاه به رشته تحریر درآورده که جــدال نور و ظلمت و پاکی و بلندی را بیان کند. راویان به ضحاک گفتند تنها کســی که میتوانــد تو را از بین ببرد، فریدون است. ضحاک همه را برای کشتن فریدون بسیج میکند .»

در ادامه با همراهی حافظ ناظری، شروع به اجرای داستان ضحاک و فریدون کرد. اجرای قطعه «بازگشت جاودانــه » از پروژه «ناگفته»، بخش دیگر این کنســرت بود. شــهرام ناظری در توضیح اجرای این قطعه گفت: «به نظرمان آمد که ممکن است اجرای پشتسرهم آثار حماسی و شــاهنامهخوانی از حوصله مخاطب خارج باشــد؛ ازهمینرو تصمیم گرفتیم در این میان قطعهای از «ناگفته» را هم بخوانیم تا تماشــاگر خســته نشود .» اجرای قطعــه «آواز ضحــاک» بخش دیگر کنســرت شــب گذشته بود که به سرنگونی ضحاک میپرداخت. شــهرام ناظری پیش از اجرای داستان ضحاک، گفت: «یکی از بزرگان مصر گفته اســت کــه ما به زبان عربی حرف میزنیم ولی اگر یک فردوســی داشتیم، شاید ما هــم الان به زبان خودمان صحبــت میکردیم. ما باید خدا را شکر گوییم برای اینکه فردوسی را در تاریخ کهن خود داریم و اگر نبود شــاید ما هماکنــون به این زبان ســخن نمیگفتیم». اجرای قطعه «عدم»، پایانبخش کنســرت شــب «آواز پارســی» بود. آنها قبل از اجرای آخریــن قطعه، از تمام کســانی که حضور داشــتند و صبوری کردند، تشــکر کردند و گفتند: «ما میتوانستیم شــرایط خیلی بهتری در کشورهای دیگر داشته باشیم؛ اما نرفتیم و ماندیم و تنها عشــق شما مردم ایران مانع از این هجرت شــد. از همه شــماها که همیشه حامی هنرمندان خود هستید، سپاسگزاریم». پس از آن، «آب حیات عشــق» را با همآوازی یکدیگــر بهعنوان آخرین قطعه اجرا کردند و برنامه را به پایان رساندند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.