تحليف رئيسجمهور كانون ديپلماسي جهان

Shargh - - صفحه اول - بهرام قاسمي . سخنگوي وزارت خارجه

برگزاري مراسم شکوهمند و عزتآفريــن تحليــف رياســتجمهوري اســلامي ايــران در روز شــنبه 14 مرداد 1396، نقطــه اوج رونــدي اســت كه با برگــزاري انتخاباتي شــکوهمند و غرورآفرين در 29 ارديبهشت آغاز شد. انتخابات رياستجمهوري اسلامي در كشورمان، فرايندي بيبديــل يا حداقــل كمنظير در جهان در ســه گام و با ســه پيام متفاوت اســت: گام نخســت انتخاب رئيسجمهور با رأي مســتقيم ملت كه اين همان تبلور و تجلي مردمســالاري اســت. گام دوم تأييــد انتخاب مــردم و تنفيذ منتخب ملت از ســوي رهبري اســلامي كــه اين همان تجلي و تبلورِ اســلاميت نظام است و گام سوم سوگند رئيسجمهور در پيشگاه نمايندگان ملت و با حضــور نمايندگان قاطبــه دولتها، افکار عمومي مردم و نهادهاي بينالمللي اســت كه بــه منزله تأييد و پذيــرش جهاني نظام مقدس جمهوري اســلامي اســت. اگر فرداي انتخابات رياستجمهوري، پاياني بود بر رقابتهاي جدي و ســخت ميان رقباي انتخاباتــي و آغاز تعامل و همــکاري ميان همــه گروههــا و جناحهاي سياسي؛ اما مراسم تحليف رئيسجمهور كه با حضور نمايندگان كشورها، دولتها، پارلمانها و ســازمانهاي مختلف جنبه و بعدي جهاني و بينالمللي مييابد؛ بــه مفهوم تثبيت و تحکيم روند تعامل ســازنده با دنيــا و تأييدي دوباره بر رويکــرد ايراندوســتي و ايرانپذيــري به جاي ايرانهراســي و ايرانســتيزي از ســوي جامعه جهاني است.

حال با حضور هيئتهاي بلندپايه سياســي، ديپلماتيــک و پارلمانــي 105 كشــور جهان به همراه نمايندگان عاليرتبه بيش از 10 ســازمان منطقــهاي و بينالمللــي در مراســم تحليــف رئيسجمهور كــه به منزله حضــور نمايندگان حدود دوسوم اعضاي جامعه بينالمللي است؛ تهــران به پايتخــت ديپلماتيک جهــان و كانون توجه جهانيان تبديل شده است. حضور گسترده و چشــمنواز بيش از 110 هيئت از چهار گوشــه جهان در مراســم و آيين تحليف رئيسجمهور، توأمان دربردارنــده چند پيام مهــم براي مردم ايران و جهان است:

1. دنيــا بــه انتخابــات رياســتجمهوري و رئيسجمهــور منتخب ملت، بــه ديده تکريم و تعظيم و احترام نگريسته و آن را مورد تحسين و حمايت قرار ميدهد.

2. روند مردمســالاري ديني در ايران، روندي تثبيتشــده و جاافتاده و مــورد پذيرش و اقبال افــکار عمومــي جهانيــان و قاطبه كشــورها و دولتهاي دنياست.

3. حضور 44ميليوني مــردم پاي صندوقها و رأي 24ميليوني بــه رئيسجمهور منتخب به منزلــه پذيــرش و اقبال عمومي ملــت ايران به راه و روش اعتدالــي و اصلاحطلبانه اســت كه رئيسجمهور منتخب در چهار ســال گذشته در پيش گرفته و اين انديشــه و اين راه مورد اقبال و پذيرش جامعه جهاني نيز قرار دارد.

4. حضــور وســيع و چشــمگير هيئتهــاي عاليرتبــه سياســي، ديپلماتيــک و پارلماني در مراســم تحليف رئيسجمهور، مؤيد شکســت انگاره باطل ايرانســتيزي و ايرانهراســي است كه دشمنان كينهتوز نظام اسلامي از جمله رژيم صهيونيســتي و برخي رقباي منطقهاي درصدد القاي آن هستند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.