رئيسجمهوري براي رفاه

Shargh - - صفحه اول - روزبه کردوني*

بررســي خصوصيــات و عناصــر اصلــي ســاخت گفتمانــي رئيسجمهــور روحانــي در مراســم تحليف ســال 92 و سال 96 ميتوانــد بيانگــر شــماي كلــي جهتگيــري رئيسجمهوري در اداره كشــور باشــد. پــس از پيــروزي در يازدهميــن انتخابــات رياســتجمهوري، دكتــر روحانــي «ايجــاد ثبات و آرامــش در همه زمينهها» و «بازســازي اعتماد بين مــردم و حاكميت» را از نتايج انتخابات برشــمرد و تأكيد كرد برنامه او «نجــات اقتصاد ايران»، «ارتقاي منزلــت ايران براســاس تأمين منافــع ملي» و «رفع تحريمهاي ظالمانه» است. نشاط، اميد و اعتماد به عنوان سرمايه اجتماعي حاصل از انتخابات يازدهم رياســتجمهوري پشــتوانه روند توسعه و پيشرفت كشــور قــرار گرفــت، اما در مراســم تنفيــذ پس از دوازدهمين انتخابات رياستجمهوري، دكتر روحاني گفتماني متفــاوت را اتخاذ كرد. ضــرورت بناكردن جامعــه عادلانه با تکيه بر افزايش توليد و اشــتغال همراه با تأكيد بر سهگانه «ريشهكنكردن فقر، داشتن نظام حمايت اجتماعــي و ايجاد فرصتهاي برابر» از مؤلفههاي اصلي گفتمان دكتر روحاني در ســال 96 به شــمار ميرود. روشن اســت روحاني در دوره دوم رياســتجمهوري خود گفتمانش را به مسائل رفاهــي داخلي معطــوف كرده و آگاهانــه اولويت اصلي دولت خــود را حمايت اجتماعي از گروههاي آسيبپذير تعريف كرده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.