بزرگترين سپسلاازح مواگ ررأياسي مهولري:ت ما است

Shargh - - سیاست -

ايســنا: حجتالاســام حســن روحاني در مراسم تحليــف خود به عنــوان رئيسجمهور چهار ســال آينده ايران، پس از اداي ســوگند، در سخناني گفت: «امروز دوازدهمين دولت جمهوري اســامي ايران آغاز ميشود. مردم ايران با خلق حماسه ارديبهشت و حضــور در انتخابات رياســتجمهوري، بار ديگر بــا ما ســخن گفته و نظــرات خود را اعــام کردند. آنــان با زبان رأي خود گفتند چــه ميخواهند و چه نميخواهنــد. آنها با انتخاب مجدد، رويکرد و راهي را انتخــاب کردند که چهــار ســال در معرض نقد همگان قرار داشــت. از اين پس ما بايد پاســخگوي رأي مردمي باشــيم که اعتبــار و حيثيت مجددي به ما بخشيدهاند».

او عنــوان کــرد: «رأي مردم در 2۹ ارديبهشــت يک حادثــه نبود، بلکه حاصل يــک بلوغ اجتماعي بود. منتخب ملت بايد بهدرســتي بداند از ميان چه خواستهها و آرايي برآمده است. امروز من به عنوان رئيسجمهور جمهوري اســامي ايــران، مکلف به انجام همه امور مردم ايران هستم. انجام اين تکليف بدون همکاري همه آحاد ملت ممکن نخواهد بود. اين دولت ميخواهد دولت معتدلي باشــد که نه با هر پرخاشي بترسد و تسليم شود و نه با هر هيجاني برآشفته شود و بجنگد».

رئيسجمهور گفت: «ما دولتي مصلح هستيم که در سياســت داخلي و در سياست خارجي، صلح را بــر جنگ و اصاح را بر جمــود ترجيح ميدهيم. ما هميشه آماده دفاع از ملت خود هستيم؛ اما دفاع را فقط با ساح ممکن نميدانيم. ما پشتيبان نيروهاي مسلح خود هســتيم؛ اما بزرگترين ســاح ما، رأي ملت ما اســت. ملتي که بيش از ۴1 ميليون رأي در صندوق دارد، هرگز در بنبســت قرار نميگيرد. اين رأي نهتنها پشــتوانه دولت و مجلس، بلکه پشتوانه ارتش و ســپاه ما نيز هست. در کشــور ما حاکميت دوگانهاي وجود ندارد».

روحاني افزود: «برجام نيــز نمونه وفاق ملي در ايران است. بيشک بدون پشــتوانه و حمايت مقام معظــم رهبــري و هماهنگي مجلــس و نيروهاي مســلح با دولت منتخــب مردم، برجــام به فرجام نميرســيد و ادامــه نمييافت؛ اما جهــان ميداند هرگونــه نقض قرارداد در اين معاهده بينالمللي، با واکنــش يکپارچه ملت و دولت ايران مواجه خواهد شد. بايد بپذيريم نيازمند درک مشترک و توافق عملي بر ســر مسائل ملي، مصالح ملي و فرصتهاي ملي هستيم و روی آوردن به تفاهم ملي و همکاري ملي ضرورتي تاريخي است».

آزادي، امنيت و پيشــرفت برنامــه محوري دولت دوازدهم است

رئيسجمهوري ادامــه داد: «بايد بدانيم همه ما در اين درياي توفاني، يک کشــتي و يک کشــتيران داريم و بايد با قطبنماي خاص ملت و ســربلندي ايران اســامي، با هم تــاش کنيم. مردمســالاري ديني تنها دســتاورد نظام جمهوري اسامي نبوده و اين نظام به توفيقات بزرگ ديگري نيز دســت يافته اســت. ارتقای موقعيت کشــور در نظام بينالمللي، نتيجه پيــروي از اصول حکمــت، عزت و مصلحت در سياست خارجي بوده است. بايد به هوش باشيم که حفظ اين دســتاوردها و استمرار توفيقات کشور، مســتلزم برخــورداري از يــک اقتصاد قــوي، پويا و تأثيرگذار در عرصه جهاني و منوط به توسعه علمي در کشور است».

او به بيــان برنامههاي دولت دوازدهم در عرصه سياســتهاي داخلي پرداخــت و گفت: «در عرصه سياســت داخلي، دولت يازدهم اقدام به تهيه سند حقوق شــهروندي نمــود و آن را به دســتگاههاي اجرائي کشــور اباغ کرد و دولت دوازدهم نيز ادامه اين را در دســتور کار قرار داد. آزادي، امنيت، آرامش و پيشرفت برنامه محوري دولت دوازدهم است».

روحانــي ادامــه داد: «دولــت همچنين دســت خــود را براي همراهي در اجــراي برنامه مهم خود به ســوي همه اقشــار مردم و جريانات سياســي و اجتماعي دراز ميکند. امروز مردم شــريف کشور از همه ما انتظار دارند که نشــان دهيــم ميتوانيم با وجود اختافنظرها، حول تشــخيص مسائل اصلي کشــور و يافتن راهحل براي آنها همفکري کنيم و با سازوکارهاي موجود در جمهوري اسامي ايران و با هدايت رهبري معظم انقاب براي سياستگذاري و اقدام، به يک اتفاقنظر دســت يابيم و نشــان دهيم مســائل فرعي و جنجالهاي سياسي ما را از مسائل اصلي کشور بازنميدارد».

او گفت: «خطمشــي دولت جمهوري اســامي ايران، همچنان تعامل گســترده و متــوازن با جهان اســت. تعامل سازنده با کشــورهاي جهان، تعميق پيوندها با کشــورهاي همســايه و منطقه و افزايش ســطح همکاريها با کشــورهاي دوســت، نه فقط يک انتخاب آگاهانه، بلکه ضرورتي اســت که صلح و امنيــت بينالمللي در گرو تحقق آن اســت. عبور از تهديــدات خطرنــاک و تحــولات پيچيــده دوران گذار فعلي، جــز با افزايش تماسهــا و مراودات و نهادينهکردن گفتوگو از ســوي دولتها و ملتها امکانپذير نيست».

رئيسجمهــور افــزود: «حلوفصــل موضــوع هســتهاي و خارجشــدن پرونده هســتهاي از فصل هفتم منشــور ملل متحد و لغو تحريمهاي شوراي امنيت و همچنين لغو تحريمهاي ظالمانه در حوزه هســتهاي، يکــي از بزرگترين دســتاوردهاي دولت يازدهم بوده است».

ايران آغازگر نقض برجام نخواهد بود

او با انتقاد از برخي کارشــکنيها از سوي آمريکا در اجراي برجام، عنوان کرد: «گرچه تاکنون گرههاي زيادي از اقتصاد کشــور در حوزه تحريمها گشــوده شــده؛ اما بدعهديهــاي آمريکا در اجــراي برجام بــه دليل اعتيــاد حاکميت اين کشــور به سياســت غيرقانونــي و ناکارآمــد تهديــد و تحريــم، غيرقابل اعتمادبودن آنها به عنوان شــريک براي همه جهان به اثبات رسيده است».

روحاني گفت: «من از ســوي مردم و مســئولان کشــور بهصراحت اعام ميکنم جمهوري اسامي ايــران آغازگر نقض برجام نخواهد بود؛ اما در مقابل تداوم بدعهديهاي آمريکا ســاکت نخواهد نشست. ملت ايران ثابت کرد که احتــرام را با احترام و بدي را با مقابلهبهمثل پاســخ خواهد داد. ما با نوآمدگان جهان سياســت کاري نداريم؛ اما به کهنهســواران اعــام ميکنيم که ميتوان برجــام را به يک حقوق بينالملل تبديل کرد و از يک استثنا قاعده ساخت».

او عنوان کــرد: «آنها که قصــد پارهکردن برجام را دارنــد، بدانند با اين کار طومار عمر سياســي خود را پــاره ميکنند و جهان بدعهــدي آنها را فراموش نميکنــد. آنها کــه خود را جــزء بازنــدگان برجام ميدانند، ميتوانند به اشــتباهات خود پايان دهند. امــروز روز رونمايي مادر بمبها نيســت. امروز روز رونمايــي از مادر همکاريها اســت. مذاکرات ايران برج بلند دموکراســي اســت که 111 پله دارد. از 111 ســال پيش تاکنون مردم ايران براي دموکراسي قدم برداشتهاند».

رئيسجمهوري گفت: «در حضــور 10۵ نماينده بينالمللــي که مفتخر بــه ميزباني آنهــا در کانون مردمســالاري ايران هســتيم، اعــام ميکنم دولت ايــران هيچگونه محدوديتي براي همکاري با شــما ندارد. ما دست دوســتي به سمت همسايگان خود دراز ميکنيــم و اعتقاد داريم تنها از طريق گفتوگو و همکاري ميتوانيم در جهت آرامش و بالندگي در منطقه قدم برداريم».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.