تكرار امانت ملت

Shargh - - سیاست -

حرکات «جواد کريميقدوسي»، ادامه از صفحه اول

نماينده مشــهد، جلب توجه ميکنــد؛ انگار مشــغول نوشــتن متنــي روي کاغذ اســت. با پايان ســخنان لاريجاني، رئيس مجلس از آمليلاريجانــي، رئيس قوه قضائيــه، دعوت ميکند تا ســخنراني کند. رئيس قوه قضائيه پشــت تريبون ميرود؛ کريميقدوســي همچنان مشــغول است. در همان حيــن کاغذ را روي مانيتــور مقابلش قرار ميدهد و با گوشــي موبايلش از آن عکس ميگيرد و پس از گرفتن عکس، گوشي را در جيب کتش قرار ميدهد.

غايبان

يکــي، دو رديــف عقبتــر از مقامات کشــوري، مقامات لشــکري نشســتهاند؛ در آن رديف برخي از اعضاي شــوراي نگهبان هم نشســتهاند و کنار آنها وحيد حقانيان از اعضاي دفتر رهبري نشسته است. در کنار او، سردار اشتري فرمانده ناجا، سردار محمد شــيرازي رئيس دفتر نظامي مقــام معظم رهبري، سرلشــکر رحيمصفوي، ســردار دهقــان وزير دفاع، سرلشــکر صالحي فرمانــده کل ارتش و سرلشــکر باقري رئيس ســتاد کل نيروهاي مســلح نشستهاند. غيبت ســردار «محمدعلي جعفــري»، فرمانده کل سپاه، در مراســم به چشــم ميآمد؛ اما همزمان با مراسم، سردار «اســماعيل کوثري»، جانشين قرارگاه ثــارالله تهــران، درباره غيبــت ســردار جعفري به «تســنيم» توضيحاتي داد: «آقــاي جعفري فرمانده محتــرم کل ســپاه در همايــش فرماندهان بســيج اســتاني در مشهد هستند که متأسفانه بهدليل تأخير در پرواز، موفق نشــدند در مراسم تحليف در تهران حضور داشــته باشــند. حضور در مراسم تحليف در برنامه آقاي جعفري بود، اما متأسفانه ايشان موفق نشدند همانند ديگر فرماندهان نظامي در اين مراسم حضور داشــته باشــند». حاضران هم زيــاد بودند؛ از علــي پروين، علي دايــي، کريم باقــري، داريوش ارجمنــد، عليرضا افتخاري و... حضور داشــتند ولي درعينحال غايبان بيشتر به چشم ميآمدند؛ از ميان رقيبان روحاني در انتخابات «ســيدابراهيم رئيسي» و «محمدباقــر قاليباف » و «مصطفي هاشــميطبا » نبودند و تنها «مصطفي ميرسليم» در مراسم حاضر بود. درعينحال هيچ رئيسجمهوري سابقي هم در بيــن ميهمانان نبود؛ نه «ســيدمحمد خاتمي» و نه «محمود احمدينژاد .»

اعتراض

بــا پايــان ســخنراني آمليلاريجاني، از حســن روحاني دعوت ميشــود که براي اداي سوگند پشت تريبون برود. هنگام رفتن روحاني به ســمت تريبون صداي «جهانبخش محبينيا» نماينده «شــاهين دژ و مياندوآب» بلند شــد و گويا به مسئلهاي اعتراض ميکــرد و خواهــان تذکردادن بود کــه موفق نبود. روحاني به تريبون رســيد؛ آمليلاريجاني قرآن را به روحانــي ميدهد و روحاني هم متن ســوگند که در اصل 121 قانون اساســي آمده قرائت ميکند. هنگام قرائت ســوگند کريميقدوســي همچنان مشــغول نوشــتن اســت. با پايان ســوگند را عدهاي کف زدند و عــدهاي صلوات فرســتادند. در اين بين يک چهره حواس خبرنگاران و عکاســان را به خود جلب کرد؛ «حسين فريدون» برادر رئيسجمهوري که در رديف آخر صندلــي نمايندگان روي صندلي شــماره ۳0۵ نشسته بود.

پس از اداي سوگند روحاني سخنرانياش را آغاز کرد. کريميقدوســي همچنان مينوشــت. اواسط ســخنان روحانــي، يکــي از نماينــدگان دفترچهاي را به محبينيا نشــان داد. او هــم دفترچه را گرفت و مشــغول خواندنش شــد. کريميقدوسي دوباره کاغذي را روي مانيتورش گذاشت و عکس گرفت.

احسنت

روحاني به بخش سياست خارجي سخنرانياش رســيد و گفت: «ملت ايران هرگونه تهديد و تحريم را مقابلهبهمثل جواب ميدهد»؛ اين جمله روحاني بــا فرياد احســنت و کفزدن حاضران مواجه شــد. لحظاتي بعد جملهاي گفت که بيشتر از قبلي تشويق شــد: «آنهايي که به دنبال پارهکردن برجام هستند، بدانند که با اين کار طومار عمر سياســي خود را پاره خواهند کرد». روحاني در سخنانش مانند سخنراني تنفيذش يادي از آيتالله هاشميرفســنجاني نکرد؛ محمد هاشــمي در گفتوگو با «ايلنا» از يادنشــدن از آيــتالله در مراســم تنفيــذ و تحليف بــه عنوان «بيمعرفتــي» ياد کرد. البته «محســن هاشــمي» منتخب شــوراي شــهر تهران در مراسم حاضر بود. همچنين «عفت مرعشــي» همسر آيتالله هاشمي در مراســم حاضر بود و کمي آن طرفتر از همسر و دختر «حسن روحاني» نشسته بود.

روحاني مشغول سخنراني بود و کريميقدوسي همچنان مشــغول کار خودش. ســخنراني روحاني به پايان ميرســد؛ محبينيا دفترچــه را بالا گرفت و همچنان خواســتار تذکردادن بود که البته به نتيجه هم نرسيد.

پايان

لاريجاني دوباره از ميهمانان تشــکر کرد و ضمن اعام پايان مراســم، زمان جلســه بعــدي مجلس را سهشــنبه 1۷ مــرداد اعــام کــرد. ميهمانــان از صحن خارج ميشــدند؛ عدهاي هم مشغول گرفتن عکس يادگاري بودند و عدهاي هم مشــغول ســام و احوالپرســي. روحانــي هــم در معيت «اســحاق جهانگيري »، «سيدحســن خمينــي » و «محمدجواد ظريــف» بــا خوشوبــش بــا ميهمانــان از صحن مجلس خارج شد. لحظاتي قبل از خروج حاضران، هيئترئيسه با به صدا درآوردن زنگ مجلس، پايان يکصد و بيست و ششمين جلسه علني مجلس دهم را اعام کرده بود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.