بازتاب مراسم تحليف در رسانههاي خارجي

Shargh - - سیاست -

شــرق: مراســم تحليف حجتالاســام حسن روحاني که روز گذشــته با حضــور مقامات داخلي، ســران و نمايندگان کشــورهاي خارجي در مجلس برگزار شــد، در رســانههاي بينالمللي نيــز بازتاب داشت. به گزارش ايســنا، خبرگزاري فرانسه با اشاره به حضور فدريکا موگريني، مسئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، در اين مراســم در گزارشــي نوشــت: «حســن روحاني، رئيسجمهور ميانــهرو ايران، روز شــنبه در حضور ميهمانان خارجي براي دومين بار سوگند ياد کرد. در اين مراسم همچنين نمايندهاي از سوي امير قطر، رئيسجمهور موگابه، نمايندگاني از فرانسه و آلمان و هيئتهايي از چين و روسيه حضور داشــتند». خبرگــزاري آسوشــيتدپرس نيز نوشــت: «حســن روحاني که براي يــک دوره ديگر بهعنوان رئيسجمهور ايران انتخاب شــده بود، در يک جلسه علنــي در پارلمان ســوگند ياد کرد. آسوشــيتدپرس در ادامــه با اشــاره به حضور مقامــات و نمايندگان کشورهاي مختلف در اين مراسم تأکيد کرد: اين اولين بار است که اين تعداد از مقامات خارجي در مراسم تحليف رياستجمهوري در ايران شرکت ميکنند». شــبکه دويچه وله آلمان در گزارشــي با اعام خبر برگزاري مراسم تحليف رئيسجمهوري عنوان کرد: «حســن روحاني، رئيسجمهور ايران، در يک مراسم بلندپايه براي دومين بار سوگند ياد کرد؛ مراسمي که در آن مقامات اروپايي حضور درخورتوجهي داشتند. روحاني که اکنون با يک وظيفه ســخت براي حفظ توافق هستهاي روبهرو است، در متن سخنراني خود خواستار قانونمندي و آزادي بيان در ايران شد».

خبرگزاري اســپوتنيک با اشــاره به تأييــد نتايج انتخابــات رياســتجمهوري ايــران از ســوي مقام معظم رهبري در روز پنجشنبه هفته گذشته گزارش داد: «حســن روحاني، رئيسجمهور ايران که در 1۹ ماه می بار ديگر در انتخابات پيروز شــد، روز شــنبه با حضــور ميهماناني از ۹2 کشــور در پارلمان ايران ســوگند ياد کرد و وعده داد کــه از تمام قدرت خود براي حفاظت از دين، نظم در کشور و قانون اساسي استفاده کند».

شــبکه الجزيــره قطر در گــزارش خــود درباره برگزاري مراسم تحليف حســن روحاني، اعام کرد: «رئيسجمهــور ايران پــس از ســوگند يادکردن در حضور ميهمانان خارجي و مقامات ايران خواســتار گفتوگوهاي بيشــتر با قدرتهاي جهاني شد». اين شــبکه در ادامه گزارش خود بــه حضور تعداد کثير ســران و نمايندگان کشورهاي خارجي در اين مراسم و بهعاوه شــرکتکردن فدريکا موگريني، مســئول سياست خارجي اتحاديه اروپا، اشاره کرد.

خبرگــزاري بريتانيايــي رويترز هــم در اين زمينه گزارش داد: «حســن روحانــي، رئيسجمهور ايران که روز شــنبه در حضور مقامــات بلندپايه خارجي شــامل مقامات ارشــد اروپايي ســوگند ياد کرد، در حالي فعاليت خود را در اين ســمت براي يک دوره چهارســاله ديگر آغــاز ميکند کــه تاشهايش را براي محافظت از توافق هســتهاي در برابر بازگشت واشــنگتن به رويکــرد خصمانــهاش در قبال تهران افزايش داده اســت. اين توافق بزرگترين دســتاورد روحاني در اولين دوره رياستجمهورياش به شمار ميآيد».

بــه گزارش ايلنا، شــبکه تلويزيونــي الميادين، با پوشــش مســتقيم تصويري برنامه تحليف «حسن روحاني»، رئيسجمهوري ايران، خبر اول خود را نيز به اين مراسم اختصاص داد. اين رسانه عربيزبان به نقل از روحاني نوشــت: «افرادي که در پي پارهکردن توافق هســتهاي ميان ايران و گروه 1+۵ باشند، با اين اقدام زندگي سياسي خود را پاره خواهند کرد».

خبرگزاري مصري «صدي البلد» نيز با اختصاص خبري به مراســم تحليف حســن روحاني نوشــت: «دهها نفر از شــخصيتهاي سياســي از دولتهاي دوست و متحد ايران در اين مراسم حضور داشتند».

شــبکه خبري «روســيا اليوم» نيز با انتشار خبري اعام کرد: «حسن روحاني با برگزاري مراسم تحليف بــراي دوميــن بار بهعنــوان رئيسجمهــوري زمام امور را در دســت گرفت. اين رسانه روسي در ادامه گزارش داد: حســن روحاني که فردي معتدل است، با يادکردن ســوگند به صورت رسمي کار خود را در دومين دوره رياستجمهوري آغاز کرد».

«الســومريهنيوز» گزارش داد: «حســن روحاني امروز )شنبه( با اداي ســوگند در مراسم تحليف که در صحن مجلس شــوراي اسامي برگزار شد، براي دومين بار بهعنوان رئيسجمهوري ايران کار خود را آغاز کرد».

پايــگاه خبري «المنار» نيز با پوشــشدادن کامل خبر مراســم تحليف حسن روحاني، اعام کرد که او درباره نقض برجام از ســوي طرف مقابل هشدار داد و اعام کرد اين اقدام با عکسالعمل مردم و دولت ايران روبهرو خواهد شد.

همچنيــن بــه گــزارش ايرنــا، ســايت روزنامه بريتانيايي ديلي ميل، با اشاره به حضور بيش از 1۳0 مقام عاليرتبه از کشــورهاي گوناگــون و نمايندگي نهادهــاي بينالمللي در مراســم تحليف در تهران، آن را در تاريخ ايران بيسابقه توصيف کرد و نوشت: «حســن روحاني در اين مراسم ســوگند ياد کرد که در دولت جديد رويکرد تعامل با دنيا در دســتور کار قرار خواهد گرفت. اکنــون دولت دوازدهم در ايران به رياســت حسن روحاني آغاز شده است و اين براي دومين بار است که روحاني از سوي ملت ايران براي تصدي اين سمت برگزيده ميشود».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.