يادهايی که نبايد فراموش شوند

Shargh - - سیاست - محمدرضا تابش نایبرئيس فراكسيون اميد مجلس

ششمين مراســم تحليف رياستجمهوری است کــه در آن حضــور دارم؛ آنهــم در ســالروز صدور فرمان مشــروطيت که يادآور روح عدالتخواهانه و عزتطلبانه و ضداستبدادی ملت شريف ايران است. خداوند را برای نعمت خدمتگزاری به مردم، در عهد جمهوری اسامی سپاسگزارم. ياد سلسلهجنبان اين انقــاب حضرت امــام )ره( را گرامی مــیدارم و به روح پرفتوح شــهدای والامقام که سندهای عزت و افتخار ما هستند، درود میفرستم. از رؤسای جمهور ما بعد از انقاب، يکــی از مردم بريده و به بيگانگان پناه آورده است. خداوند روح رؤسای جمهور شهيد و فقيد ما، رجايی و هاشــمی را شــاد کند که در قيد حيات نيستند و بر عزت رهبری فرزانه انقاب بيفزايد که ســکاندار انقاباند و متکای مردم. مراسم تنفيذ در حضور ايشــان برگزار شــد. ولــی ایکاش آقايان خاتمی و احمدینژاد به اين مراسم دعوت میشدند تا جمهور مردم تنها نبود و حاشيهها بر متن مراسمی باعظمــت که تنها چند صد نفــر ميهمان خارجی و شخصيتهای داخلی در آن حاضرند و امروز تهران برايش تعطيل شــده و کلی هزينه صــرف برگزاری آن شده، ســايه نمیافکند. ياد نمادها و عزيزانی که بايد میبودند و نيســتند بر روحم ســنگينی میکند. برای حضورنداشتن اين مرحومان و بزرگواران نگران نيستم. آنها در پيشگاه ملت قدرشناس، جايگاهشان محفوظ اســت. بلکه برای کســانی کــه وجهه اين انقاب مردمســالارانه و آزادیبخــش و عزتآفرين را چه آســان و ســهل خدشــهدار میکنند، نگرانم؛ نگران قضاوت تاريــخ. اين روزها آرام ولی با پيگيری مجدانــه در تاش بودم تا دايــره ماقاتکنندگان با محصوران کمی باز شود. بسياری از افرادی که با آنها صحبت شــد، با اين مســئله موافق بودند. اميدوارم مسئولان مربوطه نســبت به اين موضوع مسئولانه و هوشــمندانه عمل کنند. اينها را که قلمی میکنم، ســخنان آقای دکتر روحانی دربــاره بهايی که ملت برای مشــروطيت پرداخت و برجام و مردمســالاری دينی و حقوق شــهروندی و وحدت و... در گوشــم طنينانداز اســت. اما ایکاش به برخــی وعدهها و شــعارهای دوران انتخابات که بارها از ســوی مردم مطرح شــد و عمل به آنها مورد تأکيــد قرار گرفت، اشارتی جدیتر میشــد و حداقل با ذکر نام آيتالله هاشمیرفسنجانی از ايشان تجليل به عمل میآمد. گوشــم به ســخنان رئيسجمهــور و در حال تايپ مطلبم که زنگ پايان مراسم نواخته میشود. بدرود

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.