توصيه رئيس مجلس به دولت

Shargh - - سیاست -

شــرق: علــي لاريجانــي در آييــن تحليــف دوازدهمين رياســتجمهوري اســامي ايران در ســخناني ضمن خيرمقدم به رؤســاي جمهور و ســران کشــورهاي مختلف خارجــي و همچنين مســئولان نهادهاي بينالمللــي ازجمله اتحاديه اروپــا، اکــو، اجــاس بينالمجالــس و شــوراي همکاري کشورهاي اســامي گفت: «ملت ايران با وجود همه دشــمني قدرتهاي بزرگ در مسير اســتقال از مشــروطه تاکنون از پاي نايستاده و با برپايي انقاب اســامي به اهداف استقالطلبانه خود نائل آمديم».

بــه گزارش ايســنا رئيس مجلس در مراســم تحليف گفت «اميد اســت با رويکرد موشــکافانه و دقيق و آگاهي درســت از مســائل کشور دولت جديد در توســعه همهجانبه کشور در عرصههاي مختلــف سياســي، اقتصــادي و فرهنگي موفق باشد».

به گفته او «در ســالهاي پــس از انقاب ۳۶ انتخابات در جمهوري اسامي ايران انجام شده و 12 دولــت، 10 مجلس و پنج دوره خبرگان رهبري به انتخاب مردم تشــکيل شــده که نشــاندهنده عمــق مردمســالاري دينــي در کشــور ماســت. همچنين انتخابات اخير رياســتجمهوري با ۷2 درصد مشارکت مردمي عمق مردمسالاري ديني و مشــارکت مردم در سرنوشــت خود و تعامل با نظام اسامي را نشــان ميدهد که از دورانديشي امام )ره( حکايت ميکند که با اين تدبير از استقرار استبداد جلوگيري کرد».

لاريجاني افزود: «در آســتانه اســتقرار دولت دوازدهــم و در فضاي آشــفته منطقهاي، ايران از امنيت پايدار برخوردار اســت. تاش مســئولان و پايمردي ملت امنيت بيشتري را در سالهاي آينده نويــد ميدهد. همچنين همکاري قواي ســهگانه در کشــور زمينه مســاعدي براي ســرمايهگذاري داخلي و خارجــي و توســعه همهجانبه فراهم کرده است».

به گفته او «مجلس از توســعه سرمايهگذاري داخلــي و خارجي و توســعه صــادرات حمايت ميکنــد و اميــد دارد دولــت بــا تدبيــر و نــگاه واقعبينانه و رويکرد توســعهاي در مسير پيشرفت و تعالي کشــور موفق باشــد و مجلس نيز در اين مسير نظارت خواهد کرد».

رئيس مجلس شوراي اسامي در پايان ضمن آرزوي توفيق براي دولت دوازدهم ابراز اميدواري کــرد با تعامل دولت جديــد و مجلس، دولت در چارچوب قوانين و قانون برنامه ششــم توســعه مســائل کشــور را ســامان داده و موجبات تعالي کشور را فراهم کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.