تشکر رئيس قوه قضائيه از حضور 40ميليوني

Shargh - - سیاست -

شرق: رئيس قوه قضائيه ضمن تشکر از حضور ۴0ميليوني مردم در انتخابات رياســتجمهوري گفت مردم با اين حضور جمهوريت نظام را به رخ عالميان کشيدند.

آمليلاريجاني در مراســم تحليف دوازدهمين رئيسجمهــور جمهوري اســامي ايــران ضمن خوشــامدگويي بــه ميهمانان اين مراســم گفت: «با افتخار به عنوان رئيــس قوه قضائيه ميگويم که جمهوري اســامي ايران با اتکا به آموزههاي دينــي و تمــدن خوبــي کــه دارد از بزرگتريــن نظامهاي جهان اســت؛ نظامي که مظهر آزادي و مردمســالاري در منطقه اســت. با تحليف در اين مجلس باشــکوه، دوره جديدي در حيات سياسي کشــور آغاز ميشــود». به گفته او «متن سوگندي کــه رئيسجمهور در مراســم تحليف ياد ميکند بســيار قابل توجه اســت و از جمله اموري که به وسيله اين سوگند بر آن تأکيد ميشود پاسداري از مذهب رسمي کشور و همچنين پاسداري از نظام جمهوري اسامي و قانون اساسي است».

رئيس قــوه قضائيه بــا بيان اينکه پاســداري از نظام جمهوري اســامي لوازمــي دارد، افزود: «اصــول قانون اساســي اصولي مهــم، مترقي و جامعالاطراف است که با مداقه مجلس خبرگان تقنيــن و با رأي ۹۸درصدي مــردم به تأييد قاطبه ملت رســيده اســت. بنياديترين مبنــاي قانون اساســي نيز نگاه توحيدي اســت که در سراســر اين ميثاق ملــي حضور دارد و در اصل دوم بر آن تصريح شده اســت که جمهوري اسامي نظامي است بر پايه ايمان به خداي يکتا، لاالهالالله و لزوم تسليم در برابر امر او».

به گزارش ايســنا، رئيس قوه قضائيه در ادامه صحبتهاي خود در مراســم تحليف دوازدهمين رئيسجمهور کشــورمان گفت «ضمــن تبريک و تهنيت به رئيسجمهور محتــرم و آرزوي توفيق براي ايشــان خطاب به ايشــان عرض ميکنم که نيک بنگريد که تاشها و اقدامات شما در ترازوي نگاه توحيدي چگونه اســت و مســلم بدانيد هر قدمي که در اين مســير برداريد همه اعم از آحاد ملــت و مســئولان نظــام حامي و همپاي شــما خواهند بود». او خطاب به حســن روحاني گفت «اينجانــب به عنــوان رئيس قوه قضائيــه از هر خدمتي در اين مســير، ميسر باشــد دريغ نخواهم کرد. امروز نظام اسامي ما نيازمند مجاهدتها و تاشهاي خالصانه آحاد ملت و بهويژه مسئولان متعهد کشور است».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.