روايت مازني از لغو سخنرانياش

Shargh - - سياست -

ايلنا: حجتالاســام احمــد مازني در واکنش به اظهــارات وزير کشــور درباره لغو ســخنراني نماينده مردم تهران در مراســم روز ۲۲ بهمن در بندرگز در کانال تلگرامي خود نوشت: آنچه جناب رحمانيفضلــي از آن تعبير به فضا ميکنند رفتار مديريتشــده افرادي بود که براي لغو سخنراني نماينده مردم به صــورت حقيقي و مجازي چنان توجيه شده بودند که گويا يکي از دشمنان انقاب و نظام جمهوري اســامي قرار اســت در سالگرد پيروزي انقاب سخنراني کند!...

صبــح روز ۲۲بهمن فرمانــدار محترم تماس گرفتند و آخرين وضعيــت را چنين گزارش کردند کــه «نيروهايي که بايد از من تبعيــت کنند از من حرفشــنوي ندارند، ديشــب جايــگاه را تخريب کردند و...».

بنده بافاصله با شماره موبايل آقاي صادقلو اســتاندار محترم تماس گرفتم اما ايشــان پاسخ ندادند! چون دو شماره از ايشان داشتم که يکي را خودشان پاســخ ميدادند و يکي را همراهانشان، با شــماره ديگر هم تماس گرفتم اما باز هم پاسخ ندادند )تا ايــن زمان نيز هيچ تماســي نگرفتم(؛ يعنــي در موقعيتي که فرمانــدار قادر به مديريت صحنــه نبود، اســتاندار پاســخگو نبــود، عناصر تحريکشده تهديد ميکردند، وسيلهاي هم براي انتقال بنده نفرســتادند، مراسم را هم به صورت موهن با ســرعت جمعوجور کردند و... بنده بايد چهکار ميکردم؟

انتظــار مــا از وزارت کشــور مديريــت مقتدر در اجــراي قانــون و اعمــال حاکميــت دولــت جمهوري اسامي در ســطح کشور است نهاينکه در هــر منطقهاي به صــورت ملوکالطوايفي هر صاحــب تريبوني برنامههــاي قانونــي را لغو و بخشــي از دستگاههاي درون حاکميت که وظيفه اجــراي قانون را برعهده دارنــد در قول و فعل از قانونشکنان حمايت کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.