بلوکه کشوعرب سایه آ حرسیادربهمرایکایودر اتازي هاریکنی اازنکارشیههااراآ دغارزکرادمارات

Shargh - - اقتصاد -

شرق: تمام شــده بود. پس از تحريمها دوباره تجار کشــورهای همســايه وارد رابطه تجاری مستقيم با ايران شــده بودند و تصوير دورزدن تحريمها کمکم در حال محوشــدن بود تا اينکه خبر میرسد دوباره بازیها آغاز شــده اســت. دوباره با اعمال تحريمها از ســوی آمريکا عليه ايران، همين تجار کشــورهای همســايه هم در تبوتاب بستن حسابها برآمدهاند تا احتما کوچکتريــن رودررويی با آمريکا هم وجود نداشــته باشد. خبر از همين همســايه خليج فارس به گوش میرســد. امارات متحده عربی که به بهانه تحريمهــای دو ماه پيش ايران به دليل فعاليتهای موشــکی، بازی جديــدی آغاز کرده و حســابهای شــرکتهای ايرانــی را که چندان مواضع روشــنی ندارنــد، بلوکه میکنــد. البته چنيــن بهانهای فقط در دســت اين کشور عربی نيســت و عمان، کويت و قطر هم در حاشــيه خليجفارس با اين کشور همراه شدهاند. آنســوی مرزها، چنين خبری از چين، کره و تايوان هم به گوش میرسد و چنين رفتاری اخيرا از سوی جمهوری آذربايجان هم ديده میشود.

بازی امارات با تجار ایرانی

کشوری با مساحت 83 هزار و 600 کيلومترمربع چيزی در حدود يکبيســتم مساحت ايران، در دوران تحريمها، با بازیهای پشــتپرده ســودهای کلانی از ايــران برد. اين کشــور بارهــا برای تجــار ايرانی دردســر آفريد و درحالیکه در دوران تحريم بســيار از ايران ســود برده بود، در ســالهای آخر تحريم، با خودشــيرينی برای آمريــکا در همــکاری تجاری با ايران، دبه کرد. در حقيقت، اين کشــور کوچک عربی کاری کرد تا با محدودشدن سرمايهگذاران ايرانی در امارات، آنها ترجيح دهند بهدنبال اين کارشــکنیها از ســوی شــريک مهم تجاری ايران، يعنی امارات، ســرمايههای خود را از امــارات به ترکيــه ببرند. با بــازیاي که بعدها هالکبانک بر ســر ايــران آورد، باز هم سرمايهگذاران مجبور شــدند به تاجيکستان رجوع کنند و حرفوحديثهايی هم از ثبت شــرکت در افغانستان به گوش رسيد.

سایه سیاست بر روابط اقتصادی دو کشور

بااينحال اين بازی کماکان ادامه دارد. درحالیکه تجار دو کشــور مايل به همکاری با يکديگر هستند، زير ســايه تــرس و نفــوذ آمريکا در اين کشــور و به موجــب پيمان امارات متحده عربی با ســعودیها، بهناچار پا پس میکشند.

پولشویی بهانه است

به گفته مســعود دانشــمند، رئيس اتاق مشترک ايران و امارات، امارات با بهانه پولشــويی، درســت پس از تحريمهای دو ماه پيش آمريکا عليه ايران در مورد تحريمهای موشکی، حساب شرکتهای ايرانی را يکبهيک میبندد. دانشــمند بــا بيان اينکه دامنه نفوذ تحريمهای اخير آمريکا از امارات، عمان، کويت و قطر به چين و کره و تايوان هم رســيده اســت، به «شــرق» میگويد: آنگونه که از جلسات مشترک با اماراتیها خبر میرسد، سياست باز هم بر روابط دو کشــور، سايه انداخته و آنها بهانههايی مانند نگرانی از تحريمهای مجدد آمريکا را مطرح میکنند.

او میافزايد: آنها به نقل از آمريکايیها میگويند اگر با شــرکتهای ايرانی که در فعاليتهای اتمی، نظامی و موشــکی اين کشور همکاری میکنند، وارد روابط شــويد، شما را جريمه میکنيم. اماراتیها هم از تــرس جريمه، حســاب شــرکتهای ايرانی را که فعاليتشــان چندان شفاف نيست میبندند تا خود را گرفتار تحريمهای آمريکايیها نکنند.

نفوذ آمریکا در تصمیمات اماراتیها

دانشــمند با بيان اينکه قــدرت و نفوذ آمريکا در امارات بالاســت، تصريح میکند: وقتی با اماراتیها صحبت میکنيم، میگويند حدود 40 درصد سرمايه بانک امارات، آمريکايی اســت و سهام آن در بورس آمريکاســت. قطریهــا و کويتیهــا و تــا حدودی عمانیها هم هميــن را میگويند. آنها ادعا میکنند آمريکايیهــا در هيئتمديره بانکها و شــرکتهای مهم تصميمگير هستند و ما را کنترل میکنند، بنابراين اگر با شــرکتی کار کنيم و بعدا مشــخص شــود آن شرکت در فعاليتهای موشکی يا اتمی ايران دست داشــته، ما را تحريم میکنند. اين فعال اقتصادی با اشاره به تصميم نهايی اماراتیها میگويد: میگويند ما خودمان از پيش ســعی میکنيم با اين شرکتها کار نکنيم و اگر حســاب دارند، حسابشــان را ببنديم که دچار اين مشــکل احتمالی نشــويم.رئيس اتاق مشــترک ايران و امارات تأکيد میکند که اينها همه بهانه است و اين کشور تمايل چندانی برای همکاری با ايران ندارد. علت را نيز اينگونه بيان میکند: تجار و بازرگانان دو کشــور علاقهمند بــه همکاری با هم هســتند اما در حوزه سياسی، سياستمداران امارات متحده عربی به ســبب نزديکی بــا آمريکا و پيمانی که با عربستان بســتهاند، از همکاری با ايران امتناع میکنند. او با بيان اينکه اينهمه ســايه سياســت بر روابط اقتصادی دو کشــور اســت، ادامــه میدهد: حتی زمانیکه امــارات در اوج تحريمها، در تحريم عليه ايران شريک شد، ايران توانست راهکارهايی را بيابــد تا با دورزدن تحريمها، بازار ايران با کمبود کالا مواجه نشود، هرچند اين اقدامها، هزينههای گزافی را بر ايران تحميل کرد.

کوچ دوباره تجار ایرانی

دانشــمند در پاســخ به اين پرســش کــه اکنون شرکتهايی که دچار مشکل شدهاند، چه بايد بکنند، میگويد: تاجرانی که شرکتهايشان در امارات بسته میشود در اين شــرايط اقدام به تأسيس شرکت در کشــوری ديگر میکنند. آنها مجبورند چشم را روی حسابهای بلوکهشــده و سرمايههای از دسترفته ببندنــد و به کشــور ديگری بروند، چــارهای جز اين ندارند. او با اشــاره به اينکه ايــران از هر فرصتی در تجــارت بهره میگيرد، میافزايــد: هر کاری که لازم باشد تا کشــور دچار کمبود نشــود، انجام میشود. امارات برای ايران مزيت نيســت بلکه فرصت است و ايــران میتوانــد از فرصت امارات اســتفاده کند. در غير اينصورت هم مشــکلی وجود ندارد، دست و پا بســته نيســتيم و هر جا فرصتی بــرای تجارت باشــد، ايران در آن حضور پيدا خواهد کرد. به گفته او، هيــچ محدوديتی وجود ندارد و ايــران از تايوان، کره، چين، هنگکنگ، تايلند، مالزی، ســنگاپور، هند، سريلانکا و پاکستان و ... گرفته تا ترکيه قبرس، يونان و مجارســتان برای افزايش تجارت خارجی استفاده میکند و اگر فرصتی از دســت بــرود، درِ ديگری را بــرای فعاليت تجاری میگشــايد. بنابراين اين اقدام امارات، خللی در فعاليتهای ما ايجاد نخواهد کرد.

رئيس اتاق مشــترک ايران و امارات با اشــاره به کشــورهايی که به ايــن بهانه با آنها دچار مشــکل شــدهايم، میگويد: اکنون در امــارات، عمان، قطر و کويت و چين، کــره، تايوان و تا حــدودی جمهوری آذربايجان هم مشکل داريم و ايرانیها اغلب مجبور میشوند حسابشان را از کشوری به کشور ديگر ببرند.

افزایش هزینه تجارت برای ایران

دانشــمند تصريح میکنــد: اين اقــدام امارات و کشــورهای ديگــر هرچنــد در حجم تجــارت ايران تأثيــر چندانی ندارد، چون بههرحــال تجار کار خود را میکنند، امــا هزينه تجــارت را افزايش میدهد. او تأکيــد میکنــد ايــن روال در 30 ســال اخير، در فعاليتهای تجاری ايران برقرار بوده و فقط فواصل آن کم يا زياد میشــود. بااينحال در 12 سال گذشته، فاصله زمانی اتفاقات کم شــده و فشــارها افزايش يافته است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.