جزئيات پيشنهاد کاهش قيمت CNG

Shargh - - اقتصاد -

ايلنــا: علــی محموديــان بــا اشــاره به رشــد افسارگســيخته متوســط مصرف بنزين در کشــور از ابتدای ســال جاری تاکنون، گفت: از ابتدای فروردين ســال جاری تاکنون متوســط مصرف بنزين به حدود 80 ميليــون ليتر در روز رســيده که جهشــی حدود 8.5درصدی نســبت به مدت مشــابه ســال گذشته داشــته اســت.به گفتــه رئيــس اتحاديه کشــوری سوختهای جايگزين، از سال 1385 سیانجی ناجی بخش حملونقل سبک کشور شد و سهم مصرف 1.4 ميليون مترمکعب در روز تا سال 1390 به 17 ميليون مترمکعب در روز رســيد و توانست روزانه از واردات 17 ميليــون ليتر بنزين جلوگيری کنــد و اين راهحلی مناسب برای جايگزين انرژی بخش حملونقل با نگاه زيستمحيطی است.وی با بيان اينکه با توجه به تمام مزيتهای توسعه صنعت سیانجی، مسئولان وقت قيمــت اين انرژی پاک را حدود هشــت برابر افزايش دادند و قيمت اين سوخت در کشور ايران به بالاترين قيمت در بين کشــورهای مصرفکننده ســیانجی تبديل شــد، افزود: در ســالهايی که ســیانجی در حال توسعه بود، نرخ رشد مصرف بنزين منفی چهار درصد بود و با افزايش قيمت سیانجی، مجدد نرخ رشــد بنزين به 10 درصد رسيد و واردات بنزين رونقی مجدد گرفت.محموديان با اعلام اينکه درحالحاضر حدود دوهــزارو 400 جايگاه ســیانجی در ايران با ظرفيت عرضه روزانه 40 تا 50 ميليون مترمکعب گاز به خودروهای دوگانهســوز در مدار بهرهبرداری قرار دارد، يادآور شــد: با وجود ايجــاد اين ظرفيت عرضه سیانجی، هماکنون به طور متوسط روزانه 20 تا 21 ميليون مترمکعب سیانجی در کشور عرضه و توزيع میشــود و بيش از نيمی از ظرفيت ايجادشده برای عرضه ســیانجی در کشــور خالی و بدون استفاده مانده اســت.رئيس اتحاديه کشــوری ســوختهای جايگزين، ســیانجی و خدمات وابســته در ادامه با تأکيد بر اينکه هماکنون ســهم ســیانجی در سبد ســوخت خودروهای کشــور حدود 21 تا 23 درصد بوده و اين در حالی اســت که امکان افزايش ســهم اين حامــل انرژی پاک به 45 تــا 50 درصد بهراحتی امکانپذير اســت، گفــت: دولــت و وزارت نفت در صورت موافقت با کاهش قيمت سیانجی میتواند ضمن افزايش انگيزه برای استفاده از اين حامل انرژی بدون کوچکترين اقدام و سرمايهگذاری مجدد حجم واردات بنزين را مديريت کند.وی با بيان اينکه اتحاديه کشوری سوختهای جايگزين سیانجی و خدمات وابسته با توجه به اين موضوع که قيمت گاز طبيعی تحويلی به جايگاههای سیانجی کشور بيش از سه برابر قيمت بخش خانگی اســت، با ارائه پيشنهادی به وزارت نفت خواســتار کاهش 1تومانی 50قيمت سیانجی شــده اســت، افزود: کاهش 150تومانی قيمت ســیانجی منجر بــه ارزانشــدن بهای اين حامــل انرژی پــاک از 414 تومان فعلــی به ازای هر مترمکعب به کمتر از 300 تومان میشــود.اين فعال صنعت ســیانجی کشــور با بيان اينکه در صورت موافقــت وزارت نفت با کاهــش 150تومانی قيمت ســیانجی در چند هفته تقاضا برای مصرف گاز در خودروهــا چهار تا هفت ميليــون مترمکعب در روز افزايش میيابد و در مدت سه ماه بين 7 تا 9 ميليون مترمکعــب افزايش میيابــد و به مــرز 30 ميليون مترمکعب در روز خواهد رسيد، تصريح کرد: افزايش مصرف ســیانجی قطعا منجر بــه کاهش واردات بنزين میشود و دستکم روزانه سه تا چهار ميليون دلار صرفهجويی ارزی حاصل خواهد شد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.