تحليف رئيسجمهور کانون ديپلماسي جهان

Shargh - - اقتصاد -

5. حضــور ايــن تعــداد هيئــت بلندپايه از کشــورهاي مختلف و ســازمانهاي بينالمللي، از يک ســو نشــانگر موفقيتآميزبودن سياست خارجي فعال، ســازنده و تعاملي دولت يازدهم در چهار ســال گذشــته و از ســوي ديگر تأييد و تأکيدي اســت بر ادامه اين سياســتها از سوي جامعه جهاني.

6. ميوه و ثمره برجــام و ديگر موفقيتهاي سياســت خارجي کشــور را ميتــوان در چنين برهههاي حساس و نقاط عطف تعيينکنندهاي چيــد و درو کرد، آنجــا که با وجود فشــارهاي ديوانهوار ســران رژيم صهيونيستي و ترفندهاي گوناگون رقباي منطقــهاي و اقدامات بيمنطق و تحريمهــا و تحديدهــاي از ســر اســتيصال دولتمــردان آمريکايــي، بازهــم شــاهد حضور پرشــور و پرشــعور بيش از 110 هيئت عاليرتبه در مراسم تحليف رئيسجمهور منتخب هستيم تا با صداي بلند به ايرانهراســي و ايرانستيزي دشمنان ايران يک «نه» بزرگ بگويند.

7. پيام ايران صلح، دوســتي، امنيت، توسعه و رفــاه براي همــه ملل جهان بــوده و خواهد بــود و ايــران بــه تمامــي آناني کــه خواهان حســن نيت و دوستي با ايران هســتند، پاسخي مناسب و دوســتانه خواهد داد. مراسم تحليف رئيسجمهــور، اين پيــام را بهطور مســتقيم و بيواســطه به نمايندگان و فرســتادگان دوسوم جامعه بينالمللــي و بهطور غيرمســتقيم و از طريق 130 رســانه بينالمللي حاضر در مراسم، به مردم جهان منتقل ميکند.

8. مراسم تنفيذ و آيين تحليف رئيسجمهور و جلــب توجــه گســترده جهانيــان بــه ايــن مراســم، نشــانگر قدرت نرم جمهوري اسلامي ايران اســت. برگــزاري موفقيتآميــز انتخابات رياســتجمهوري، حضور گسترده و تعيينکننده مــردم در اين انتخابات، انتخــاب رئيسجمهور منتخب با آراي قاطع، پذيرش رأي مردم از سوي همــه جناحها و جريانات سياســي، تنفيذ حکم رئيسجمهــور از ســوي رهبري معظــم نظام، حمايت قاطع و پشــتيباني همه قوا، دستگاهها و نهادهاي حاکميتي از جمله نيروهاي مســلح از رئيسجمهور منتخب و نهايتا برگزاري مراسم تحليــف رئيسجمهــور در پيشــگاه نمايندگان مــردم در خانه ملت، جملگــي نمايانگر قدرت نرم جمهــوري اســلامي و تأثير شــگرف آن بر افــکار عمومي مردم دنياســت. قدرت نرمي که جهانيان را به تکريم و تحســين واداشــته و بايد بــه پاسداشــت و ارتقاي ظرفيــت عظيم قدرت نرم در کنار قدرت ســخت و کوبنده نظام و کشور اسلاميمان همت گماشت.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.