رئيسجمهوري براي رفاه

Shargh - - اقتصاد -

جان کلام ســخنراني مراســم تحليف سال 96 را بايد تأکيــد دکتر روحاني بر اين نکته دانســت که «يکــي از اهداف دولت دوازدهم ريشــهکنکردن کامــل فقــر مطلــق از جامعــه ايران اســت.» رئيسجمهــور براي تحقق اين هدف از يک ســو بــر افزايش توليد و اشــتغال و از ســوي ديگر بر ايجــاد نظام جامــع تأمين اجتماعــي تأکيد دارد. دکتــر روحاني مســير تحقــق اين اهــداف را نيز مشــخص ميکند و بر گفتوگو، اجماع و استفاده از توان نيروهاي خلاق اشاره ميکند تا به درستي اعلام کرده باشد بهدســتآوردن رضايت مردم و ارتقاي کارآمدي نظام جز در ســايه اجماع فراگير به دســت نخواهد آمد. ارائه يک گفتمان شــفاف رفاهي در مراســم تنفيذ سال 1396 را بايد تفاوت مهم گفتماني ســخنان رئيسجمهور نســبت به سال 92 برشــمرد. عناصر اصلي ساخت گفتمان رفاهي در دولت دوازدهــم متکي بر مؤلفههايي مانند اشتغال، ريشــهکنکردن فقر، افزايش توليد و عدالــت اجتماعي همراه بــا ايجاد فرصتهاي برابــر و تأکيد بــر نظام تأمين اجتماعي اســت که ايــن مفهوم از عدالت تفاوت جــدي با عدالت در گفتمــان نئوليبرالــي دارد. همين جــا بايد متذکر شــد سياســتهاي رفاهي دولــت يازدهم زمينه را براي تحقق شــعار ريشــهکني فقــر مطلق در کشور فراهم کرده اســت. اقداماتي نظير افزايش حقوق بازنشســتگان، افزايش مستمري گروههاي هدف بهزيســتي و کميته امداد، پيشيگرفتن رشد دستمزد بر تورم در هر سال، جهتگيري هدفمند براي مهار فقر آموزشــي، فقر درمان و فقر تغذيه که در دوران دولــت يازدهم در وزارت رفاه برگزار شد را ميتوان در زمره نمونه سياستهاي رفاهي موفقي عنوان کرد که زمينه ريشهکني فقر مطلق در کشــور را فراهم کرده و در انتخابات اخير نيز از جمله عوامل اقبال ايــن گروهها به دکتر روحاني بود. با وجود آنکه رقيب، ســرمايهگذاري سنگيني براي جلب نظر اين اقشار با وعدههاي سرابگونه کرده بود، سياســتهاي رفاهي و حمايتي دولت يازدهم توانست اعتماد اقشار مختلف را به دست آورد. نکتــه آخر اينکه با تکيه بــر تحليل گفتمان روحاني در مراسم تحليف ميتوان ادعا کرد دولت دوازدهم جهتگيري روشــنتر و هدفمندتري در حوزه رفاهي خواهد داشــت و شايد بتوان رئيس دولت دوازدهم را رفاهيترين رئيسجمهور پس از انقلاب قلمداد کرد. *مديرکل امور آسيبهاي اجتماعي وزارت رفاه

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.