توافقنامه بهينهسازی پالايشگاه تبريز بين ايران و کرهجنوبی امضا شد

Shargh - - اقتصاد -

ايلنــا: توافقنامــه همــکاری ميان ايــران و کرهجنوبی بــرای تأمين فاينانــس و اجرای پروژه ارتقای تکنولوژی و کيفيت فراوردههای پالايشگاه تبريز به امضا رســيد. توافقنامــه همکاری ميان شرکت پالايشــگاه تبريزی و کنسرسيومی متشکل از شــرکتهای مهندســی و ســاختمان اسکی، SKEC() از کــره جنوبــی و طراحی ســاختمان نفت ODCC() از ايران شــنبه، 14 مرداد، در هتل اسپيناس پلاس تهران امضا شد.اين توافقنامه در حضــور مقامات عالیرتبه دولتــی و پارلمانی دو کشــور با هدف تبديل نفت کــوره به فراوردههای بــا ارزش بالاتر مطابق اســتاندارد يورو5 به امضا رسيد.اجرای اين پروژه 1.6 ميليارد يورويی از طريق طراحی و مهندســی، خريد، تأمين کالا و تجهيزات ســاختمان و نصب از طريق کنسرســيوم ايرانی – کرهای و تأمين فاينانــس از منابع مالی بانکهای کــره جنوبی خواهــد بود.با امضای ايــن قرارداد 48ماهــه نفت کوره از 20 درصــد ظرفيت فعلی پالايشــگاه به کمتر از دو درصــد کاهش خواهد يافت و ارتقای کيفی فراوردههای پالايشــگاه تبريز ازجمله بنزين، گازوئيل، تأسيســات گوگردزدايی و ديگر تأسيســات اين پالايشــگاه وارد فاز اجرائی و عملياتی میشود.پيشازاين با توافق ميان کارفرما و پيمانکار قراردادی برای عمليات امکانســنجی فنی- اقتصادی بــا هدف کاهش توليد نفت کوره و ارتقــای کيفی فراوردهها با شــرکت SKEC کره جنوبی به امضا رســيده بود.پس از گذشــت يک ســال با تکميــل مطالعات امکانســنجی فنی – اقتصادی پــروژه، توافقنامه اين همکاری با اعلام آمادگــی‪KOREAEXIM BANK‬ در حمايــت از پروژه بــه صورت HOA نهايی شــد و به امضای طرفين رسيد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.