۶۰ درصد عملیات اجرائی راهآهن برقی تهران-مشهد با توان داخلی

Shargh - - اقتصاد -

ایسنا:

معاون فنی و امور زیربنایی راهآهن گفت: طبق توافق با طرف چینی در قرارداد برقیســازی راهآهن تهران-مشــهد بیش از ۶۰ درصد پروژه با تأکید بر توان داخلی انجام میشود.مازیار یزدانی با اشــاره به امضاي قرارداد برقیســازی راهآهن تهران-مشهد اظهار کرد: در بخش امور قراردادی، براســاس امضاي قرارداد اصلی که منعقد شــد، قرارداد ســهجانبهای بــا شــرکتهای داخلی و طــرف خارجی نیز قابلیت امضــا پیدا میکند.وی افزود: امیدواریم بحث قرارداد ســهجانبه مربوط به لوکوموتیو نیز تا ماه آینده نهایی شــود.معاون شــرکت راهآهن در ادامه بــه مباحث تأمین مالی این پروژه اشاره کرد و گفت: با نهاییشدن قرارداد تســهیلات، ایران باید ۱۵ درصد حق کارفرمایی را بهعنوان پیشپرداخت در دو قســط پرداخت کند و طبق آن چهــار مردادماه نامه درخواســت این مبلغ از سوی شــرکت راهآهن جمهوری اسلامی ایران به ســازمان برنامه و بودجه ارسال میشود. یزدانی از آغاز فعالیت اجرائی شــرکت چینی در پروژه پس از پرداخت اولین قســط از سوی ایران خبــر داد و گفــت: امیدواریــم ســازمان برنامه و بودجه درخواســت شــرکت راهآهن را با سرعت پیگیری کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.