کرواسی خریدار جدید محصولات پتروشیمی ایران

Shargh - - اقتصاد -

فــارس:

افزایش مناســبات اقتصــادی از جمله خرید محصولات پتروشــیمی از ایران در کنار توسعه همکاریها در زمینــه مهارتآمــوزی از موارد مهم دیــدار علی ربیعی وزیر تعــاون، کار و رفاه اجتماعی با مارکو لاوویچ وزیر کار و بازنشســتگی کرواسی بود. علی ربیعی اظهار کرد: یکی از موضوعاتی که اکنون در حال رایزنی و پیگیری است، تسهیل زمینه تبادلات بین بانکی است تا نقل و انتقالات ارز با سهولت انجام شــود. یکی از مواردی که در این نشست مورد توافق قرار گرفت، انتقال تکنولوژی ژنراتور در سد خداآفرین بــود که ارزش آن بیش از ۱۰ میلیون یورو اســت.وزیر کار همچنیــن از توافــق برای صــادرات محصولات پتروشیمی به کرواسی خبر داد و گفت: کرواسی یکی از مشتریهای محصولات پتروشیمی ایران خواهد بود و توافقات اولیه در این زمینه انجام شده است.ربیعی همچنین درخصوص نوسازی ناوگان حملونقل ریلی برای شرکت مســافربری رجا با همکاری شرکتهای کرواســی خبــر داد و گفت: علاوه بــر این در صنعت کشتیرانی ایران با شــرکتهای کرواسی رایزنیهایی انجام شده تا در این بخش توسعه فعالیتها را دنبال کنیم. وزیر کار و بازنشستگی کرواسی همچنین از اعلام آمادگی کشورش برای خرید محصولات پتروشیمی از ایران خبر داد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.