ذخیره بنزین کشور بیش از یک میلیارد لیتر است

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: مدیرعامــل شــرکت پالایــش و پخــش فراوردههای نفتی ایران با بیان اینکه متوســط میزان مصــرف بنزین در کشــور از ابتدای ســال تاکنون ۷۹ میلیون لیتر بوده اســت، درباره میــزان ذخیره بنزین پاســخ داد: میزان ذخیره بنزین درحالحاضر بیش از یک میلیارد لیتر و مطمئن اســت. این ذخیره شــامل بنزین ســوپر، معمولی و یورو میشود.عباس کاظمی در حاشــیه مراســم امضای توافقنامه پروژه ارتقای کیفی پالایشگاه نفت تبریز با کره جنوبی درباره میزان واردات بنزیــن توضیــح داد: میــزان واردات بنزین از ابتدای ســال تاکنون کمتــر از ۱۲ میلیون لیتر و حدود ۱۱.۵ میلیون لیتر بوده است.وی در ادامه درباره واحد بنزینســازی پالایشــگاه خلیج فارس اظهار کرد: این واحــد درحالحاضر روزی هفت میلیــون لیتر بنزین تولید میکند و امیدواریم تا شهریور میزان تولید بنزین این پالایشگاه به ۱۱ میلیون لیتر برسد. مجموعا از زمان راهاندازی این واحد تاکنون بیش از ۳۰۰ میلیون لیتر از سوي این پالایشگاه بنزین تولید و وارد بازار شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.