ورود شعب چینی به شبکه بانکی

Shargh - - اقتصاد -

ایســنا: در تازهترین مذاکرات بانکی تهران- پکن، ایران ضمن اینکه خواستار روابط کارگزاری بانکهای دو طرف شــده، پیشــنهاد تأســیس شــعب یا دفاتر نمایندگی بانکهای چینی را نیز مورد تأکید قرار داده اســت.در دیدار اخیر رئیس کل بانک مرکزی و سفیر چین در ایران بار دیگــر روابط بانکی مورد توجه قرار گرفته کــه از جمله محورهای اصلی آن ایجاد روابط کارگــزاری، تأمین مالی پروژهها و همچنین پیشــنهاد ایجاد شــعبه یا نمایندگی بانکهــای چینی در ایران اســت.از دیگر مذاکرات ایــران و چین در حوزه بانکی میتوان به توافقاتی که در پکن با «اگزیمبانک» چین انجام شــد، اشــاره کرد که موضوع افتتاح حســاب مشترک مورد بررسی قرار گرفته بود. اگزیمبانک چین بهعنــوان بانک دولتی صادرات و واردات این کشــور از بزرگترین بانکهای آن بهشــمار رفتــه و به دلیل برخــورداری از روابط با بیش از هــزار بانک تراز اول جهان، یکی از بزرگترین شبکههای کارگزاری مالی و بانکی بینالمللی را در اختیار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.