۹۰ درصد ساختمانهای تهران ر ا افراد بيصلاحیت ميسازند

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

رئیس ســازمان نظام مهندســی تهران با اشــاره به اینکه شــهرداری درخصوص اجرای قانون ورود افــراد دارای صلاحیت به عرصه ساختوســاز مقاومت میکنــد، گفت: ۹۰ درصد ساختوســازها در شــهر تهران ازســوي افراد فاقد صلاحیت احداث میشود. حســن قربانخانی در پاسخ به این سؤال که باوجود ســختگیریها در ساختوســازهای تهران هنوز هم کیفیت واحدهای مســکونی پایین اســت، گفــت: دلیل اصلی پایینبودن کیفیت ساختوســاز، نبود افراد متخصص در فرایند ساختوســاز اســت، چراکه ساختوساز محصول یک فرایند است که هم باید طراحی خوب، هم باید نظارت خوب داشته باشد و هم باید ازسوي افراد واجد شرایط و دارای صلاحیت ایجاد شود.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.