اجرائیشدن رتبهبندی قطارها از نوروز ۹۷

Shargh - - اقتصاد -

میزان:

مدیرکل دفتــر برنامهریــزی راهآهن با اشاره به اجرائیشدن رتبهبندی قطارها تا نوروز ۹۷ گفت: مسافران از این پس میتوانند با مراجعه به آژانسهای مســافرتی بلیت قطار گردشگری تهیه کنند.علی کاظمیمنش درخصوص جزئیات اجرای طرح رتبهبندی قطارهای مسافربری گفت: این طرح با هدف ارتقای کیفیت و کمیت قطارهای مسافربری صورت گرفته که با این رتبهبندی مسافران میتوانند از این پس با توجه به رتبهبندی قطارها بلیت خود را تهیه کنند.وی در ادامه افزود: معیارهای اصلی؛ مانند طراحی قطار، کوپهها و پارامترهای نیاز مســافران از جملــه خدمات تغذیه، منســوجات، ســرگرمی و ... در این طرح در نظر گرفته شــده، بهعلاوه یکســری موضوعات به ارزیابی نیروهای انسانی و خدماتی در قطارها مربوط میشوند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.