تجمع اعتراضی کارکنان شرکت آبفار خوزستان

Shargh - - اقتصاد -

فارس:

تجمع کارکنان شــرکت آب و فاضلاب روســتایی خوزســتان به دلیل تعویق چهارماهه در پرداخــت حقوق صورت گرفت.شــرکت آب و فاضلاب روستایی استان خوزستان از ماههای پایانی سال ۹۳ تاکنون همواره حقوق خود را با سه یا چهار مــاه تأخیر دریافت کرده که دلیــل آن نبود اعتبارات کافــی و عدم ارائه بودجه لازم از ســوی مســئولان دولت عنوان شده است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.