رايزنیهای ديپلماتیک در حاشیه مراسم تحلیف

همه دیدارهاي روحانی، جهانگیری، ظریف و لاریجانی با میهمانان خارجی

Shargh - - سياست -

شــرق:

عصر روز گذشــته، بهارســتان شــاهد مراسم بهجاآوردن ســوگند دوازدهمین دوره ریاستجمهوری ایــران بود؛ مراســمی با حضــور بیســابقه میهمانان خارجی. یکــی از میهمانهای ویــژه، فدریکا موگرینی، دومیــن مســئول زن سیاســت خارجی اتحادیــه اروپا بعد از کاترین اشــتون بود. موگرینی، مســئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا، جمعهشــب به منظور شــرکت در مراسم تحلیف حســن روحانی در رأس هیئتی وارد تهران شد و شنبه صبح، قبل از برگزاری مراسم تحلیف رئیسجمهــوری، دیدارهای رســمی خود را با حســن روحانی، محمدجواد ظریــف، کمال خرازی و علیاکبر ولایتی آغاز کرد.

موگرینی: ما دنبال برنامهای بــرای تضمین اجرای کامل برجام هستیم

اولین دیدار مســئول سیاست خارجي اتحادیه اروپا با حســن روحانی، دوازدهمیــن رئیسجمهوری ایران، اســت. روحانی در دیــدار موگرینی، با تأکیــد بر اینکه ایران هیچ مانعی برای توســعه مناســبات با اتحادیه اروپا قائل نیست، گفت: «امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد اســتحکام برجام، افزایش مناســبات با اتحادیه اروپا و توســعه همکاریهای منطقــهای و بینالمللی میان دو طرف باشیم». روحانی گفت: «ایران و اتحادیه اروپا در چهار ســال گذشــته، گامهای مثبت و مهمی را در راستای توســعه روابط و همکاریها برداشتهاند که این مناسبات، در شــرایطی که نقاط مختلف جهان بهویــژه منطقــه خاورمیانه بــا نگرانیهــا، تنشها و مشــکلات فراوان و پیچیدهای مواجه است، بسیار حائز اهمیت خواهد بــود». روحانی حضــور نمایندگانی از اتحادیه اروپا در مراســم تحلیــف رئیسجمهور ایران را به معنای اراده مســتحکم ایران و اروپا برای توسعه مناســبات همهجانبه برشــمرد. فدریکا موگرینی هم با اشاره به اینکه توافق برجام دستاوردهای بسیار بزرگی بــرای ایران و اتحادیه اروپا داشــته اســت، بر ضرورت توســعه همکاریهای دوجانبه در بخشهای مختلف تجاری، اقتصادی و گفتوگوهای سیاسی میان ایران و اتحادیه اروپا تأکید کرد. موگرینی گفت: «حضور هیئتی از اتحادیــه اروپا در مراســم تحلیــف رئیسجمهوری ایران، یک تصمیم مهم سیاســی بوده و نشــاندهنده اراده کشــورهای اروپایی برای گسترش روابط با ایران و حراست از برجام است». او گفت: «برجام فقط مختص به یک طرف نیســت و همه طرفهــای مذاکرهکننده و جامعه بینالمللــی باید برای حفظ و حراســت از آن تلاش کنند».

اتحادیه اروپا قاطعانه از برجام حمایت میکند

بعد از دیدار با روحانی، مســئول سیاســت خارجی اتحادیه اروپا و هیئت همــراه او با محمدجواد ظریف، وزیــر امور خارجه، دیــدار کردند. در این دیــدار، درباره مســائل مربوط به اجرای برجام، روابط دوجانبه ایران و اتحادیــه اروپا و اوضاع در منطقــه گفتوگو و تبادل نظر شــد. ظریف در این دیدار با اشاره به مشکلاتی که آمریــکا در راه اجرای برجام ایجاد کرده اســت، گفت: «دولت جدید آمریکا دنبال آن است تا نگذارد جمهوری اســلامی ایران از منافع برجام استفاده کند و این نقض متن برجام به شــمار میرود ». موگرینی گفت : «جامعه بینالملل منافع مشترکی با ایران در اجرای برجام دارد. اتحادیه اروپا قاطعانه از برجــام حمایت میکند و این موضع مشــترک تمام کشورهای اروپایی است. مواضع اتحادیه اروپا در این زمینه روشن است و ما تلاش داریم تا آمریکا را هم در برجام کنار خود داشته باشیم.»

دیدار موگرینی با خرازی و ولایتی

مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، پیشازظهر روز گذشــته بــا ســیدکمال خــرازی، رئیس شــورای راهبــردی روابط خارجی ایران، دیــدار و گفتوگو کرد. خرازی در این دیدار گفــت: «از اروپاییها انتظار داریم واقعگرایانهتــر به مســائل خاورمیانه نــگاه کرده و به صلــح و ثبات منطقــه کمک کننــد ». موگرینی، هم در ایــن ملاقات با بیان اینکه ایران و اروپا منافع مشــترکی دارنــد، گفت : «ما نگران منطقه و بهویژه تداوم درگیری در ســوریه هســتیم؛ ازاینرو، اولویت ما نیــز مبارزه با گروههای تروریســتی اســت». او در بخــش دیگری از ســخنان خود به برجام اشــاره کرد : «ما خواهان تداوم برجام هســتیم و این توافق به ما امکان تعامل بیشتری را بین ایران و اروپا میدهد. نیت اروپا گســترش تعامل در بخشهــای انرژی، گردشــگری، منطقه و... اســت. خرازی، پیشازظهر روز شــنبه با «ژان باتیست لمون،» دبیر دولت در وزارت اروپا و وزارت امور خارجه فرانسه، نیز در محل شورای راهبردی روابط خارجی دیدار کرد. موگرینی صبح روز شنبه با علیاکبر ولایتی، رئیس مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام، نیز دیدار کــرد. ولایتی در این دیدار گفــت: «انتظار این اســت که اتحادیه اروپا و کشــورهای اروپایی، سیاست مســتقلتری را مانند گذشــتههای خود اتخــاذ کنند.» موگرینــی نیز گفت: «امیدوارم شــاهد رشــد و ارتقای هرچه بیشــتر تفاهمها و همکاریهای اتحادیه اروپا و ایران باشیم .»

گســترش همکاریهــای تهــران – آســتانه در همه عرصهها

حسن روحانی، همچنین با «غیرت عبدالرحماناف»، وزیر امــور خارجه قزاقســتان، دیدار کرد. او با اشــاره بــه تحکیم همــکاری تهران - آســتانه و وجود روابط برادرانه بین رؤسای جمهور دو کشور، گفت: «در دولت یازدهم، توافقهای بســیار خوبی بین ایران و قزاقستان منعقد شــده که تســریع در اجرائی و عملیاتیشــدن آنها، میتواند بهنفع منافع دو ملت و منطقه باشــد». رئیسجمهور تأکید کرد: «دو کشــور همچنین در زمینه انرژی، حملونقل ریلی و جابهجایی توریســم و کالا از طریق دریای خزر و نیز کشــاورزی و کشت فراسرزمینی میتوانند همکاریهای خود را گسترش دهند.»

روحانــی اهمیت همــکاری تهران – آســتانه و نیز کشورهای حوزه دریای خزر را درباره حلوفصل نهایی مســائل مربوط به همکاری در دریــای خزر مورد تأکید قرار داد. غیــرت عبدالرحماناف، نیز با تأکید بر اهتمام آســتانه برای تقویت بیشازپیــش روابط خود با تهران گفت: «رئیسجمهور قزاقستان با جدیت اجرا و تکمیل توافقات انجامشــده با ایران را پیگیری میکند و امروز به واسطه تلاشهای مشترک رؤسای جمهور دو کشور، روابط تهران – آســتانه به ســطح مشــارکت راهبردی رسیده است .»

آماده گسترش و تقویت روابط با عراق هستیم

روحانی روز گذشــته در دیدار با «فــؤاد معصوم»، رئیسجمهــور عــراق، تســریع در حلوفصــل نهایی مشــکلات و گســترش روابــط بانکی بین دو کشــور را ضروری خواند و گفت: «توســعه همکاریهای بانکی نقــش عمدهای در تقویت روابط اقتصادی و تجاری دو کشور ایفا میکند». فؤاد معصوم نیز در این دیدار گفت: «روابط مستحکم ایران و عراق زمانی خود را نشان داد که عراق گرفتار یک دشــواری بزرگ شده بود و گروهک تروریســتی داعش تعدادی از شهرهای عراق را اشغال کرده و قصد اشــغال تعداد دیگری از شهرها را داشت که در این مقطع کمکهای جمهوری اسلامی به دولت و ملت عراق برای مقابله با داعش بسیار مؤثر بود».

دولــت دوازدهــم از همــکاری همهجانبــه ایران و کرهجنوبی حمایت میکند

روحانــی در دیــدار «چون ســون کیــون»، رئیس مجلس کرهجنوبی، با اشــاره به اینکه امروز در بخش انرژی، نفت، گاز و پتروشــیمی ایــران، 200 میلیارد دلار پــروژه آماده برای ســرمایهگذاری وجــود دارد، گفت: «ســرمایهگذاران و بخــش خصوصــی کرهجنوبی هم میتواننــد در اجرای این پروژهها مشــارکت داشــته و فعالیــت کننــد». رئیسجمهوری با تأکیــد بر ضرورت و اهمیــت امنیت و ثبات در آســیا بهویــژه در منطقه شــرق آســیا، گفت: «معتقدیم در دنیــای امروز همه کشــورها باید اختــلاف نظرها را از طریــق گفتوگو و راهحــل سیاســی حلوفصل کننــد». رئیسجمهور در ایــن دیدار، امضای 50 ســند همکاری میان مســئولان دو کشــور را در ســفر رئیسجمهور ســابق کرهجنوبی به کشــورمان، موجب تحولی مثبت در روابط مشترک برشــمرد و بر ضرورت تلاش در راستای توسعه روابط و همکاریهــای همهجانبــه در بخشهــای مختلف اقتصادی و ســرمایهگذاری میان تهران - ســئول تأکید کرد. «چون ســون کیون» رئیس مجلس کرهجنوبی نیز اسناد امضاشــده و توافقات دو کشور را تضمینی برای توسعه همکاریها و روابط مشترک عنوان کرد.

تهــران از گســترش و تقویــت همکاریها بــا کابل استقبال میکند

روحانــی همچنیــن بــا «محمــد اشــرف غنی»، رئیسجمهور افغانســتان، دیــدار کرد. او بــا تأکید بر اهمیت تقویت ارتباطات و تعاملات گســترده و عمیق دو کشــور، گفت: «بنــدر چابهار با توجه بــه اتصال به خط ریلی میتواند مورد اســتفاده افغانستان نیز باشد و از ایــن طریق همکاریهای دو کشــور در عرصههای اقتصادی، تجاری و معدنی را گســترش دهد». روحانی بــه موضوع اهمیت محیط زیســت و ضــرورت تلاش همگانی کشــورها بــرای حفظ آن اشــاره کرد و گفت: «اگــر دریاچهها و تالابهای موجــود در مناطق مرزی ایــران و افغانســتان احیا نشــوند، گردوغبــار در آینده میتواند مشکلات بســیار جدی برای همه مردم ساکن در این مناطق ایجاد کند. این یک انتخاب نیســت؛ بلکه یک ضــرورت زیســتمحیطی اســت». رئیسجمهور افغانســتان امنیــت و ثبــات را نیاز جدی افغانســتان برشمرد.

دیدارهای رسمی معاوناول رئیسجمهوری

اســحاق جهانگیــری، معــاوناول رئیسجمهور، با «مؤســس علی»، معــاوناول نخســتوزیر اوگاندا، دیدار کرد. او گفت: «زمینههای فراوانی برای توســعه همکاریهــای اقتصــادی، سیاســی و فرهنگــی میان دو کشــور وجود دارد که امیدواریــم با حضور مقامات عالیرتبه دو کشــور، از این ظرفیتها بیشــتر استفاده شــود». جهانگیــری از مواضــع مســتقل و رأی منفی اوگاندا به قطعنامه حقوقبشــری علیه ایران قدردانی کرد.

جهانگیــری، در دیدار با «دیمیتریس ســیلوریس»، رئیــس مجلــس قبرس، بــا اشــاره بــه ظرفیتهای فراوان همکاری میان دو کشــور ایــران و قبرس، گفت: «تهــران برای همکاری با نیکوزیا هیچ محدودیتی قائل نیســت و از هر توافقی که منجر به افزایش مناســبات فرهنگی، اقتصادی و سیاســی شود، استقبال میکند». معــاوناول رئیسجمهور حل موانــع بانکی را عاملی مهم بر سر راه توســعه همکاریهای دو کشور ارزیابی کرد. رئیس مجلس قبرس با اشــاره به سفر آتی هیئتی از بازرگانــان و تجار کشــورش به ایــران، گفت: «تجار قبرســی از فراهمشــدن زمینه روابط میان دو کشــور استقبال میکنند و اگر مشکلات بانکی مرتفع شود، این همکاریها مؤثرتر خواهد شد».

نیازمند کار جدی در اوکراین هستیم

جهانگیری، در دیدار با «اســتپان کوبیو»، معاوناول نخســتوزیر اوکرایــن، تبــادل هیئتهــا و آمدورفت مقامــات دو کشــور را گامی مؤثر در تقویت مناســبات تهــران ـ کیف برشــمرد و گفت: «ایــران و اوکراین در دو دهه گذشــته از روابط سیاســی خــوب و صمیمانه برخوردار بودهاند که این روابــط بر پایه احترام متقابل و براساس منافع دو کشور در حال توسعه بوده است». معاوناول نخســتوزیر اوکراین نیــز در این ملاقات با بیــان اینکه دو کشــور میتوانند روابــط دوجانبه خود را در زمینههــای مختلف ارتقا دهنــد، گفت: «انرژی و کشــاورزی از مهمترین زمینههای همکاری برای ایران و اوکراین است و دو کشــور میتوانند نقش مهمی در تأمین امنیــت غذایی و تأمین انرژی بــرای یکدیگر ایفا کنند».

دیدارهای ظریف

«رابــرت راســی» وزیــر امــور خارجــه توگــو، با محمدجواد ظریف دیــدار کرد. او گفت: «مایلیم روابط دو کشور را در همه زمینهها گسترش دهیم و در همین راستا علاقهمند هستیم شرکتهای ایرانی فعالیتهای اقتصــادی خــود را در توگو افزایش دهنــد. ظریف نیز تأکیــد کرد: «ما هــم مایلیــم در زمینههــای مختلف سیاســی، اقتصــادی و فرهنگی مناســبات دوجانبه را گســترش دهیم. همچنین آمادگــی داریم درخصوص مبارزه با تروریســم و افراطگرایی همکاری و تبادلنظر داشته باشیم». «کارل هاینس کویف»، نایبرئیس اول پارلمــان اتریش هــم در ملاقات با وزیــر امور خارجه کشورمان درخصوص موضوعات دوجانبه، منطقهای و بینالمللی گفتوگو کرد.

«کارلوس خــوزه منندز»، معــاون رئیسجمهور و وزیر برنامهریزی ونزوئلا با وزیر امور خارجه ایران دیدار کرد. منندز با اشاره به تهدیدها و فشارهای آمریکا علیه کشــورش، از حمایتهای ایران از ونزوئلا قدردانی کرد. او گفت: «تلاشهای جمهوری اســلامی ایران در برابر تحریمها و فشــارهای یکجانبه و خارجی قابل توجه بوده و ونزوئلا خواهان استفاده از تجارب شما در زمینه مقابله با تحریمهاست». معاون رئیسجمهور ونزوئلا افزود: «باید از هر تهدید و فشــاری که آمریکا به ما وارد میکنــد، بهعنوان فرصتی در تقویــت روابط با یکدیگر اســتفاده کنیم». وی با تأکید بر اینکه ونزوئلا همواره در کنار ایران خواهد مانــد، به تلاشهای دولت متبوعش در برگزاری انتخابات و تشکیل مجلس مؤسسان اشاره کرد. ظریف هم گفــت: «ما تحریمهــای جدید آمریکا علیه ونزوئلا را به شدت محکوم کردیم».

نیاز به گامهای بلندتر در روابط بانکی با اوکراین

ظریــف در ملاقات با «اســتفان کوبیف» معاوناول نخســتوزیر و وزیر توســعه اقتصــادی اوکراین گفت: «اوکراین یکی از دوســتان قدیمی ماست و باید بهطور مشــترک تلاش کنیم تا موانع موجود بر سر راه افزایش مناســبات برداشــته شــود». به گفته ظریف، در زمینه روابــط بانکی لازم اســت گامهای بلندتــری برداریم. برگزاری کمیسیون مشترک اقدام مناسبی برای توسعه روابــط بــود. معــاوناول نخســتوزیر اوکراین گفت: «آمادگــی داریــم در ســازمان ملل همافزایی داشــته باشــیم». ظریف همچنین در دیدار با «رشید مردوف»، وزیــر امور خارجه ترکمنســتان بر توســعه همهجانبه روابط ایران و ترکمنســتان تأکید کرد. مردوف نیز گفت: درخصــوص تدوین رژیم حقوقی دریــای خزر به تبادل نظر با ایران ادامه خواهیم داد.

ادامه در صفحه 19

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.