راه درازی که زنان آمدهاند

Shargh - - سياست -

در عرصه سیاســتورزی دینی با تکیه بر مقام اجتهاد، منیره گرجی در زمــره اعلم مجتهدههای مجلس خبــرگان، مصــداق عینی مفهــوم رجل سیاسی اســت که در ســایه وجود این بزرگزنان، بسیاری از مفروضات قابل بازنگری است، تکاپوهای زنــان خردمند و متخصص امروزی نیز با پشــتوانه همین سرمایههای انقلاب بوده که با امید به آینده و اعتلای موقعیت زنان ایران، با همه محدودیتها گامهــای بزرگــی برداشــتهاند. نادیدهگرفتن این ظرفیتهــا نهتنها جفا به زنان توانمند اســت، که با خمــول و خمودگی بیش از نیمــی از جمعیت خسرانی جبرانناپذیر است. چه بس زود دیر باشد آیندگان این تکاپوهای بیســرانجام را به تلخی یاد کنند، درحالیکه نقش زنان در همه کشورها حتی کشورهای در حال جنگی چون عراق و افغانستان روبه رشد اســت. انبانی از تجربیات زنان ایران، در مقایسه با تجربه 40ســاله سرمایههای ارزشمندی چــون بانوانــی کــه در فوق به آنها اشــاره شــد، آهنگ رشد کشــور را با حضور عالمانه، متعهدانه، شایستهسالارانه و خردمندانه زنان دلسوز و کارآمد کشور پیوند زده و شــعارهای انتخابات با مطالبات آن ایام به هم گره زده شود.

* عضو هیئت علمی پژوهشــگاه علوم انســانی و مطالعات فرهنگی

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.