اگر بوديد که رأي ميآورديد

Shargh - - سياست -

هــادي غفاري:

اوایل انقلاب مد شــده بود که ميگفتند: «کســي که رأي نــداره حق نظر نداره»، این بد اســت، حق نظر باید براي همه باشــد، اما حق نظر با حــق فحش و تخریب فرق دارد، نباید طلبکار باشند آنها نقشي در پیروزي دکتر روحاني نداشــتند و نباید انتظاري داشته و سهمخواهي یا کارشکني کنند تا میز بازي را بههم بریزند. گروهي هم هســتند که بــه هیچ قیمتي حاضــر به قبول شکست نیستند و خود را طلبکار ميدانند، مدعي بــودن و ماندن در صحنه هســتند، این توقع آنها کاملا بیجاست «اگر بودید که رأي ميآوردید، پس شما نیستید».

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.