خروج از توافق پاریس

Shargh - - جهان -

روز گذشــته، کاخ ســفید با ارسال نامهای به ســازمان ملل متحد، اولین قدم رسمی را برای خروج این کشــور از توافق اقلیمی پاریس برداشــت. با وجود این، در نامه وزارت امور خارجه آمریکا آمده در صورت ایجاد شرایطی که بیشــتر منافع ایالات متحده، تجارت این کشور، کارگران، مالیاتدهندگان و مردم آمریکا را لحاظ کند، آمریکا حاضر به مشــارکت مجدد در این توافق اســت. دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، در مبــارزات انتخاباتی خود از برنامهاش برای خروج این کشــور از توافق آبوهوایی پاریس خبر داده بود که انتقادات بینالمللی را به دنبال داشــت. او معتقد است این توافق به میلیونها فرصت شغلی در این کشور خسارت وارد میکند. دونالد ترامپ پیشتر از آمادگی برای گفتوگو درباره یک توافق اقلیمی دیگر که در راستای منافع این کشور باشد، خبر داده بود. هرچند امضاکنندگان معاهده پاریس در واکنش به این سخنان اظهار کردند که شروع مجدد مذاکرات آبوهوایی غیرقابل انجام است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.