آغاز بهکار مجلس مؤسسان ونزوئلا

Shargh - - جهان -

پنــج روز بعــد از انتخابات مجلس مؤسســان ونزوئــلا، اعضــای این مجلس بر کرســیهای خود تکیــه زدند. نهــاد قانونگــذاری جدیــد در ونزوئلا موســوم به مجلس مؤسســان که اختیار بازنویسی قانون اساســی این کشــور و اعطای قدرت بیشتر به حــزب حاکــم سوسیالیســت را دارد، روز جمعه با وجود اعتراضــات داخلی آغاز بــه کار کرد. اگرچه اعتراضاتــی در خیابانهــا بــه راه افتــاده بــود اما هواداران دولت ونزوئلا با دردستگرفتن عکسهای بزرگی از هوگو چاوز، رئیسجمهوری سابق ونزوئلا، 5۴5 عضــو منتخب مجلس مؤسســان را همراهی میکردند. به گزارش خبرگــزاری رویترز، 5۴5 عضو مجلس مؤسسان در اولین گام خود با شعار وحدت نیروهــای سوسیالیســت، متحــدان شناختهشــده نیــکلاس مــادورو، رئیسجمهــوری ونزوئــلا را به رهبــری این نهــاد برگزیدند. بر اســاس این گزارش، دلســی رودریگوئز، وزیر خارجه سابق و آریستوبولو اســتوریتز، معاون ســابق رئیسجمهــوری ونزوئلا بــه ترتیب به ســمتهای ریاســت و نایبرئیســی مجلس مؤسسان انتخاب شــدند. دلسی رودریگوئز در مراســم افتتاحیه مجلس مؤسســان اظهار کرد: «هیــچ بحران روابط انســانیای در این جمع وجود نــدارد. آنچه ما داریم تنها عشــق اســت و آنان که تــلاش میکننــد بحــران بیافرینند، فاشیســتهای دستراســتی هســتند». ونزوئلا در روزهای گذشته صحنه اعتراضات گروههــای مخالف دولت مادورو بوده اســت که انتخابات روز یکشــنبه برای تأسیس مجلس مؤسســان را به رســمیت نمیشناســند. از ســوی دیگر، دادستان کل ونزوئلا نیز این انتخابات را «غیرقانونــی» توصیف کرده و پرونده ویژهای را برای رسیدگی به اتهام تقلب و دســتکاری آمار گشوده است. شرکت اســمارتمتیک که تکنولوژی رأیگیری الکترونیکی را در ونزوئلا فراهم آورده اســت، عنوان کرده که دســتکم یک میلیــون رأی به تعداد آرای واقعی در این انتخابات جنجالبرانگیز اضافه شده و با احتساب این آرای تقلبی، میزان رأی به ۱.8 میلیون رسیده است. اما این اتهام را نیکلاس مادورو بهشدت رد میکنــد. اتهامات تقلب در حالــی بالا گرفته که نهادهای مســتقل آمریکایی هم سیســتم رأیگیری در ونزوئلا را یکی از شــفافترین سیستمهای جهان میداننــد و هواداران مادورو نیز میگویند اگر دولت بهدنبال تقلب در انتخابات بود، در انتخابات پارلمان که منجر به رویکارآمدن مخالفان شــد، دستکاری میکرد. گــزارش رویترز عنــوان میکند که مجلس مؤسسان در همان مجموعه کاخهایی تشکیل شده که کنگره ونزوئلا در آن قرار دارد.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.