کرهشمالی زیر ضرب تحریم

Shargh - - جهان -

در ادامــه سلســلهواکنشها بــه آزمایشهــای اخیر موشکی کرهشــمالی، روز گذشته شورای امنیت دربــاره طرحی تصمیمگیــری کرد که این کشــور را از حــدود یک میلیــارد دلار درآمد صــادرات محروم خواهد کرد. ســازمان ملل با طرح تشــدید تحریمها به آزمایش موشــکی کرهشــمالی پاســخ میدهد. پیشنویس قطعنامه تحریمهای شدیدتر کرهشمالی، روز گذشــته در شورای امنیت ســازمان ملل به رأی گذاشته شــد، هرچند تا لحظه تنظیم این خبر، نتیجه این رأیگیری مشــخص نشــده اســت. بــه گزارش خبرگزاری فرانســه، یکی از دیپلماتها روز جمعه در نیویورک گفت، رأیگیری دربــاره این پیشنویس که آمریکا آن را ارائه کرده اســت، رأس ساعت سه بعد از ظهر به وقت محلی انجام خواهد شــد و به گفته او، پیشبینی میشــود که چین و روســیه نیز به این تحریمها رأی دهند. این طرح پیشــنهادی درآمدهای صادراتی کرهشمالی را نشانه گرفته است. در صورت تصویب ایــن طــرح، پیونگیانگ بایــد از حدود یک میلیارد دلار آمریکا )حــدود 8۴۳ هزار میلیون یورو( از عواید صادراتی خود چشــم بپوشد. این ممنوعیت شامل صادرات زغالسنگ، فولاد، آهن، سرب، ماهی و غذاهای دریایی خواهد شد. مذاکرات درباره اقداماتی با همراهی چین، مهمترین شریک تجاری کرهشمالی، از اوایــل جولای تاکنون ادامه دارد. این مذاکرات بعد از آزمایش اولین موشــک قارهپیمای کرهشــمالی در چهارم جولای آغاز شد. در ۲8 جولای دومین آزمایش موشکی کرهشمالی انجام شد و باز هم به این نگرانی دامن زد که کرهشمالی درصدد ساخت موشکی است کــه بتواند خاک آمریکا را هدف قرار دهد. واشــنگتن چندی پیش در ادامه اختلافات خود با کرهشــمالی، سفر شهروندان آمریکایی به این کشور را ممنوع کرد. این ممنوعیت از اول ســپتامبر اجرا خواهد شد. سفر شــهروندان آمریکا به کرهشــمالی فقط در شرایطی معین و موارد استثنائی بهدلایل انساندوستانه یا برای خبرنگاران مجاز خواهد بود. از سال ۲۰۰۶ به این سو هفت بار تحریمهایی علیه کرهشمالی وضع شده اما هیچیک تاکنون نتوانستهاند به تغییر رفتار مقامهای این کشور منجر شوند. درهمینحال رکس تیلرسون، وزیر امــور خارجه آمریــکا برای دیدار بــا مقامهای کشورهای آسیای جنوبشرقی راهی این منطقه شد. قرار است تیلرســون در این ســفر درباره کرهشمالی مذاکراتی انجــام دهد. تیلرســون در مانیل، پایتخت فیلیپین در حاشــیه نشســت آســهآن با وزیران امور خارجه این گروه دیدار خواهد کرد. آمریکا خواهان آن است که سایر کشورها، مواضعی سفت و سختتر در قبال کرهشمالی بگیرند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.