جنگ مخفیانه عربستان علیه شهروندانش در «العوامیه»

Shargh - - جهان -

روزنامه ایندیپندنت با بهدســتآوردن اطلاعاتی، جزئیات اوضاع اسفناک شهر شیعهنشین العوامیه را که چند ماه از محاصره آن به دست نیروهای سعودی میگذرد، فاش کرده اســت. به گزارش ایسنا، روزنامه انگلیســی ایندیپندنت در گزارشــی نوشت: براساس اطلاعات بهدستآمده درباره اوضاع جاری در منطقه شیعهنشین العوامیه در کشــور عربستان که بیش از ســه ماه از محاصره آن به وسیله نیروهای سعودی میگذرد و همچنین مصاحبههای بیسابقهای که با فعالان محلی انجام شــده، مشخص شده که شرایط غیرنظامیان ساکن این منطقه بسیار وحشتناک است. در ادامه این گزارش آمده اســت: یک جنگ ســری و پنهــان میان نیروهــای نظام حاکــم و معترضان در منطقــه العوامیــه از زمان به قدرترســیدن دونالد ترامــپ، رئیسجمهــور آمریکا، در ماه می گذشــته آغاز شــده و وقایع و رویدادهای این منطقه از سوی رســانههای ســعودی یا خارجی تحت پوشش قرار نمیگیــرد. العوامیه یکی از قدیمیترین شــهرهای عربســتان به شــمار میآید و قدمت آن به ۴۰۰ سال پیش برمیگردد. بیشتر ســاکنان این شهر را شیعیان تشــکیل میدهنــد و ‪۳ ۰‬ هزار نفــر در آنجا که محل زندگی شــیخنمر باقرالنمــر، از روحانیون برجســته مخالف عربســتان نیز بوده، زندگی میکنند. مقامات عربســتان در ۱۰ ماه مــی تصمیم بــه تخلیه تعداد زیادی از ســاکنان این شــهر و تخریب بخش قدیمی به بهانه بازســازی آن را داشتهاند، اما اوضاع امنیتی در این شهر بهسرعت متشنج شد و گفته میشود که در جریان گلولهباران شــهر دســتکم ۲5 نفر کشته شدند. فعالان نیز عکسهایی از این شهر و ویرانههای آن را منتشــر کردند که گویی یکی از شهرهای درگیر جنگ در ســوریه اســت. روزنامه ایندیپندنت گزارش داد افکار عمومــی در جهان برای اطلاع پیداکردن از حوادث از العوامیه مجبورند به رسانههای دولتی این کشــور گوش فرادهند، چراکه رسانههای بیگانه حق نزدیکشــدن به این منطقه را ندارند. فعالان ســاکن این شــهر معتقدند هدف مقامات عربستان بازسازی این شــهر نبوده، بلکــه هدف آنهــا ازبینبردن کامل شــهر اســت. آنها تأکید کردند العوامیه از محاصره همیشــگی و دائم و افزایش حملات و گلولهباران به دست نیروهای دولتی رنج میبرد. تمام خطوط برق و شبکه آب در مناطق مختلف در العوامیه قطع شده و با وجود گرمای تابســتانی در این منطقه مردم این شهر بدون آب رها شدهاند. تعداد زیادی از اجساد در خیابانهای این شهر به مدت چند روز رها شده بود و خودروهای اورژانس بهســختی میتوانند خود را به داخل شــهر برسانند. ســازمان ملل در ماه می طرح بازسازی العوامیه را محکوم کرده بود، چراکه معتقد است مقامات عربستان تلاش دارند ساکنان این شهر را به صورت اجباری از منازل خود بیرون کنند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.