جنگ منتفی نیست

Shargh - - جهان -

تنش میــان چین و هنــد همچنان ادامــه دارد. روزنامــه دولتی گلوبالتایمز چیــن گزارش داد پکن قصــد دارد در دو هفتــه آتــی «عملیــات نظامــی محــدودی» برای اخــراج نیروهای هنــد از منطقه دولــکام انجام دهد. تنش مرزی در این منطقه مورد مناقشــه از یک ماه پیش در پی اجرای طرح احداث جــادهای در آن منطقه آغاز شــد و پکن خواســتار «خــروج فوری واحدهای نظامی هند » از این منطقه اســت. چین و هند از ۱۶ ژوئــن و زمانی که نیروهای چینی ســاخت جــادهای در منطقه مورد مناقشــه چین- بوتان را آغاز کردند، شــروع شد و تنش مرزی میان کشورهای هند و چین در منطقه هیمالیا شدت گرفت. ســخنگوی وزارت دفاع چیــن جمعه اعلام کرد اگر هند بهعنوان متحــد بوتان نیروهای خود را از منطقه مورد مناقشــه میان دو کشور خارج نکند، وقوع جنگ منتفی نیســت. او ضمــن تأکید بر اینکه «تاکنون پکن بهشــدت خویشــتندار بوده اســت،» گفــت در صــورت عدم خــروج ســربازان هندی از منطقــه «ارتش چین با قاطعیــت از تمامیت ارضی و منافع امنیتی خود دفاع خواهد کرد». ســخنگوی وزارت دفــاع همچنین گفت کــه «صبر و نیت خیر» مقامات پکن بیپایان نیســت. دولــت چین، هند را متهم میکند که از یک ماه پیش بر تعداد واحدها و تجهیزات نظامی خود در منطقه افزوده است. گفته میشــود واحدهای چینی روز جمعه یک موشک به ســوی پایگاههای نظامی هند پرتــاب کردهاند. بنا بر گــزارش منابع هندی، نزدیک به ۳۰۰ ســرباز در این منطقه مســتقر هستند. تنش جدید میان هند و چین از آغاز فعالیت کارگران چینی در منطقه کوهستانی هیمالیا برای ساختن جادهای از طریق تپه «دولکام» شــدت گرفته اســت. چین و بوتان مدعی هســتند ناحیه یادشده بخشــی از خاک کشور آنها را تشکیل میدهد. چین، هند را متهم میکند که برای حمایت از متحد خــود بوتان و تقویت نیروهای این کشــور، ســرباز به خاک چین اعزام کرده است تا از ادامه کار ســاخت جاده جلوگیری کنند.سوشما سواراج، وزیر امور خارجــه هند، نیز ضمن تأکید بــر اینکه «تغییر یکجانبه مرزها» از ســوی چین «چالشــی مستقیم برای امنیت » هند است، گفت که راهکار سیاسی تنها راهحل درگیری در «دولکام» است. او پیششرط آغاز گفتوگوها را خروج سربازان هر دو کشور از منطقه دانســت. هند و چین بیش از سههزارو 5۰۰ کیلومتر مرز مشترک دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.