اپوزیسیون اسرائیل خواستار انحلال دولت

Shargh - - جهان -

به دنبال انتشار گزارشهایی درباره پروندههای فســاد بنیامین نتانیاهو، حزب اپوزیسیون «اردوگاه صهیونیســتی » خواهــان انحلال فــوری دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام شد. به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه خبری صدی البلد، حزب اردوگاه صهیونیســتی به رهبری آوی گابای روز جمعه در بیانیهای تصریح کرد: در ســایه اتهامات جدید که بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل، با آن مواجه اســت، همه احزاب حاضر در ائتــلاف حاکم باید با شــجاعت برای حفاظت از مردم و دموکراسی انحــلال دولت و برگــزاری انتخابــات زودهنگام را اعــلام کنند. روزنامه هاآرتــص اخیرا به نقل از پلیس اسرائیل تأکید کرد که تحقیقات انجامشده نشــان میدهد بنیامین نتانیاهو به احتمال بسیار قوی در فســاد، کلاهبرداری و خیانــت در امانت دست داشــته اســت. دراینحال معتمد و رئیس دفتر سابق نخســتوزیر اسرائیل پذیرفته است در دادگاه علیه بنیامین نتانیاهو شهادت دهد. این فرد کسی اســت که میتواند دولت نتانیاهو را ساقط کند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.