مخالفت آمریکا با همهپرسی استقلال کردستان عراق

Shargh - - جهان -

وزیر خارجــه آمریــکا در تماسهــای تلفنی جداگانــه بــا حیدرالعبادی و مســعود بارزانی بر حمایتنکردن کشــورش از همهپرســی استقلال کردستان عراق تأکید کرد. به گزارش رویترز رکس تیلرســون، وزیر خارجــه آمریــکا، در گفتوگوی تلفنی بــا حیدرالعبادی، نخســتوزیر عــراق، با وی درباره مســائل مختلفی ازجمله همهپرســی تعیین سرنوشــت اقلیم کردستان عراق گفتوگو کرد. دفتــر اطلاعرســانی العبــادی در بیانیهای اعلام کرد: تیلرســون در این تماس تلفنی بر لزوم تمرکز تلاشهــا برای همکاری بــا دولت مرکزی عراق بــرای رویارویــی با چالشهــای موجود و بازســازی مناطق آزادشــده تأکید کــرد. بنا بر این گــزارش، تیلرســون در گفتوگو بــا العبادی «با تأکید بر اهمیت نقش عــراق در ثبات منطقه، بار دیگر حمایتنکردن کشورش از همهپرسی اقلیم کردستان را اعلام کرده است». وزیر خارجه آمریکا در تماس دیگری با مســعود بارزانی، رئیس اقلیم کردستان عراق، تأکید کرد که کشورش از «عراقی متحد و دموکراتیک» حمایت میکند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.