واکنش روسیه به تحریمهای جدید اتحادیه اروپا

Shargh - - جهان -

در پــی دور جدیــد تحریمهــای اتحادیه اروپا علیه ســه مقام روسی ازجمله معاون وزیر انرژی و ســه شرکت روســی به اتهام انتقال توربینهای زیمنــس به شــبهجزیره کریمه، روســیه واکنش نشــان داد. به گزارش خبرگزاری ایندین اکسپرس، وزارت خارجه روســیه جمعه اعلام کرد، مســکو حــق اتخــاذ اقدامــات تلافیجویانــه را به دلیل تحریمهــای جدید اتحادیه اروپا محفوظ میداند؛ امــا تأکیــد دارد که منافعش در حفظ و توســعه همکاری اقتصادی با این نهاد است. اتحادیه اروپا جمعه علیه ســه مقام روسی دیگر شامل آندری چرزوف، معاون وزیر انرژی روســیه و سه شرکت روسی تحریمهای جدیدی اعلام کرده و علت آن را انتقال توربینهای زیمنس به شبهجزیره کریمه عنوان کرد. در بیانیه وزارت خارجه روســیه آمده است: مســئولیت این تصمیم ازجمله هزینههای احتمالی برای زیمنس و سایر شرکتها در آلمان و اروپــا که با روســیه همــکاری دارنــد، با طرف اتحادیه اروپا و دولت آلمان است.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.