پنتاگون نیروی ویژه به یمن اعزام میکند

Shargh - - جهان -

وزارت دفاع آمریکا )پنتاگون( از اعزام نیروهای ویژه آمریکایی به یمن خبر داد. به گزارش رویترز، جف دیویس، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، اعلام کرد: نیروهــای ویژه آمریکایی بــا هدف کمک به اماراتیهــا و نیروهای محلــی در عملیات علیه القاعده یمن اعزام میشــوند. وی افزود: هدف از این عملیات که به طور عمده در استان شبوه، مقر اصلی داعش در یمن انجام میشــود، ازبینبردن قدرت القاعده در انجام عملیاتهای تروریســتی اســت. دیویس خاطرنشــان کرد: تعداد نیروهای آمریکایی در یمن بســیار کم است و این نیروها در اصل مأموریت اطلاعاتی دارند.

Newspapers in Persian

Newspapers from Iran

© PressReader. All rights reserved.